ОТГОВОР: Съгласно Наредба №2 за реда и установяване на задължение за дежурство или за разположение на работодателя, дежурството представлява специфична форма на организация на работата при подневно или сумирано изчисляване на работното време, като се спазва междудневната или междуседмичната почивка.

Времето за дежурство или времето на разположение извън територията на предприятието се определят с месечен график, утвърден от Работодателя, съгласно чл.4 от Наредбата.

Отпускът, в случая платения отпуск представлява временно освобождаване на работника или служителя да изпълнява трудовите си задължения, съгласно трудовия си договор.

Прекратяване на разрешения платения отпуск, съгласно чл.175 от Кодекса на труда, може да се прекъсне в случаите, когато на лицето му бъде разрешен друг вид платен или неплатен отпуск и се прекъсва по искане на лицето. Освен в тези случаи, платения отпуск може да се прекъсва по взаимно съгласие на страните, изразени писмено.

Така, че по време на платен отпуск, можете да давате дежурство, но само при условие, че сте се споразумели писмено с Работодателя, платения отпуск да ви бъде прекъснат и вие да поемете дежурство и задълженията по график, който е изготвен на основание чл.4 от Наредбата. В графика, трябва да бъде отразено /променен/ вашето име за дните, в които сте в платен отпуск.