В разпоредбата на чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда, законодателят регламентира възможността на всеки работник и служител, който е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяване на трудовото правоотношение, да получи обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от два месеца. Ако работникът или служителят е придобил трудов стаж при същия работодател или в същата група предприятия 10 години трудов стаж през последните 20 години, тогава има птаво на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца.

  • Обезщетението се изплаща еднократно;
  • Основанието за прекратяване на трудовото правоотношение няма отношение към изплащането на тези обезщетения;
  • Заповедта за прекратяване на трудовия договор следва да включва обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ;
  • Обезщетението се изплаща не по – късно от последния ден на месеца следващ месеца, през който трудовия договор е прекратен, след който срок работодателя дължи обезщетението ведно със законната лихва.
  • При отказ от изплащане от работодателя, работникът или служителят може да търси своето право по съдебен ред в 3 годишен срок (чл. 358, ал.1, т.3 във връзка с ал. 2, т.2 КТ)

 

ю.к. Д. Янева

                                                                                                          Ф „СИВ“ – „Подкрепа