за създаване на единна процедура за кандидатстване по издаването на разрешително на граждани от трети страни да живеят и работят на територията на държава-членка, както и за установяване на общ стълб от права на работници от трети страни, пребиваващи законно в държава-членка от ЕС

ЕКП старателно води подробен мониторинг, относно дискусиите по директивата за единно разрешително, водени в Комитетите по заетост, социални въпроси, по граждански свободи, правосъдие, както и в Комисията по вътрешни работи, преди окончателното заседание за гласуването му.
Ние бихме искали да споделим какво е мнението на ЕКП.
Ние сме наясно какви усилия е трябвало да бъдат положени от ЕС, за да изготви обща имиграционна политика, която е справедлива и основаваща се на правата на хората. Също така оценяваме факта, че в проекта за директива е взет предвид нашият призив да се даде възможност на всички граждани от Европейския съюз и третите страни, живеещи легално в ЕС, включително бежанците, да имат пълен и свободен достъп до пазара на труда в ЕС (чл. 3.1) .
Въпреки това, смятаме, че някои аспекти на този документ са проблематични по отношение на липсата на оценка на потенциалното въздействие, което някои мерки биха могли да окажат върху пазара на труда, индустриалните отношения и социалната кохезия. Преди всичко, бихме искали да призовем към по-качествена правна рамка, като в нея спадат и трите предложени директиви (за сезонни работници, единно разрешително и ИКТ), която ясно да определи правата на всички работници. Тази правна рамка трябва да се основава на принципите за равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Ние също така бихме искали наистина реална консултация със социалните партньори.
Независимо от основната цел на предложението, а именно – създаване на еднакви условия за всички граждани от трети страни, които работят легално в ЕС, ние съжаляваме за изключването на командировани работници и физически лица от сектора на търговията и инвестиционната дейност, сезонни работници, лица, търсещи убежище и лицата, ползващи се със субсидиарна закрила, от полето на приложение на директивата. Вярваме, че този подход е дискриминационен.
Фактът, че се нарушава принципът за равно третиране, ограничаване на права и че няма никакви гаранции за защита на труда и социалните условия на имигрантите и домашните помощници, може да доведе до една много сериозна и сложна ситуация в нашите общества и да увеличи още повече социалния дъмпинг. Европейските синдикати считат, че с това би могло да се пресече границата от гледна точка на изострящата се несигурност на трудовото законодателство.
При така създалата се ситуация имаме намерението да информираме своите членове и да открием обществен дебат по тези въпроси.