Писмо до министър Тотю Младенов от Синдиката на свещено и църковно служителите към КТ „Подкрепа“

Във връзка с установени грешки и пропуски в Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД) в Република България, 2011 г. по отношение на лицата, заемащи различни длъжности в институции към Българската православна църква правим предложение за промяна в НКПД, 2011.
Предлагаме в Клас 2 Специалисти, група 263 Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти, единична група 2636 Духовници и специалисти по религии:
1. Да се заличи позиция 2636 9003 Владика
Мотиви: Терминът Владика също като дядо и отче се използва за обръщение към църковен служител, но с по-висок сан напр. епископ. Също така владика и епископ имат едно и също значение само че владика е славянско наименование, а епископ латинско наименование.
2. Да се заличи позиция 2636 9005 Енорийски свещеник.
Мотиви: длъжността е свещеник , а той съгласно Устава на Българската православна църква може да бъде с енория (тоест енорийски) или без енория (с назначение). Освен това петата цифра на кода неправилно е посочена 9, тъй като длъжността не е изборна, а е с назначение;
3. Да се включи позиция 2636 3– Свещеник – първа степен.
Това е длъжност, която съществува в структурите на БПЦ и понастоящем. Изискването за заемане на длъжност Свещеник – първа степен е завършено средно образование.;
4. Да се включи позиция 2636 7– Свещеник – втора степен
Това е длъжност, която съществува в структурите на БПЦ и понастоящем. Изискването за заемане на длъжност Свещеник – втора степен е образователно-квалификационна степен магистър;
5. Да се включи позиция 2636 3– Дякон – първа степен.
Това е длъжност, която съществува в структурите на БПЦ и понастоящем. Изискването за заемане на длъжност Дякон – първа степен е завършено средно образование;
6. Да се включи позиция 2636 7– Дякон – втора степен
Това е длъжност, която съществува в структурите на БПЦ и понастоящем. Изискването за заемане на длъжност Дякон – втора степен е образователно-квалификационна степен магистър.
Използваме възможността да изразим възмущението си от поставянето на българските свещеници в отменената вече Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България, 2005 в група 514, където са редом до длъжности като компаньонки, работещи в погребални агенции, келнери и др.
С уважение към труда на гореизброените, които са в грижите на Българската православна църква считаме, че на свещенослужителите от православното изповедание, определено в Конституцията като традиционно за България, дължим повече уважение. Неодстойно е да бъде приравнявано душепастирското и душеспасително свещенослужение към тази група.
Изразявам готовност за предоставяне на повече информация и за участие в експертна група за обсъждане на направените от нас предложения.