ДО
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НОИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от ДИМИТЪР МАНОЛОВ – заместник-председател на НС на НОИ
АСЯ ГОНЕВА – член на НС на НОИ

     ОТНОСНО: Осигуряване на средства за допълнително възнаграждение на служители на Националния осигурителен институт

     УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ,

   В условия не усложнена епдемиологична обстановка по повод ускореното разпространeние на вирус COVID-19 (коронавирус) в страната, администрацията на Националния осигурителен институт продължава да работи, като полага  максимални усилия да осигури обслужването на клиентите и гражданите на института едновременно по максимално ефективен начин. Ръководството на института е предприело редица мерки за ограничаване на социалните контакти и предотвратяване на струпването на хора, т.ч. установяване на специален режим на пропускане на граждани в приемните на НОИ, пренасочване на клиенти към електронните форми на контакт с администрацията, стриктно прилагане на мерките за дезинфекция на работните помещения и работните места, осигуряване на лични предпазни средства и средства за лична дезинфекция на служителите на института, въвеждане на режим на работа от разстояние и други.

     Независимо от развитието на електронните услуги обаче, пълно преминаване към дистанционна форма на обслужване е практически невъзможно, поради което продължава да се осъществява и физически контакт с граждани и клиенти на института. За времето от въвеждане на извънредно положение в Република България (обн. ДВ, бр. 22 ор 13.03.2020 г.) и до този момент в приемните на Националния осигурителен институт работят служители, които с високо чувство за лична ангажираност, институционална отговорност изпълняват своите задължения. Безпрецедентна ситуация, в която се намира страната ни, единствена до този момент, изисква от тях работа от тях под силен стрес, висока мобилизация и лична смелост, тъй като независимо от предприетите превантивни мерки за недопускане на зараза на територията на института, същите са изправени пред по-висок риск за своето здраве.

  В тази връзка, предлагаме служители, които работят в приемните на Националния осигурителен институт и осъществяват пряк контакт с граждани и клиенти, да бъдат материално стимулирани, като за целта:

  • Да им бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на поне една минимална работна заплата на служител;
  • Средствата за изплащането на тези възнаграждения да бъдат осигурени от бюджета на НОИ.

Считаме, че по този начин усилията на служителите в приемните на Националния осигурителен институт в условия на криза ще бъдат подходящо възнаградени.

     ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект на решение на Надзорния съвет на НОИ

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НОИ: /П/
ДИМИТЪР МАНОЛОВ
Конфедерация на труда „Подкрепа“

ЧЛЕН НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НОИ: /П/
АСЯ ГОНЕВА
Конфедерация на независимите синдикати в България


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛН ИНСТИТУТ
НАДЗОРЕН СЪВЕТ

РЕШЕНИЕ №……………
……………… 2020 г.

На основание чл. 36 , ал.1, т.1 от Кодекса за социално осигуряване

РЕШИ:

   Възлага на управителя на Националния осигурителен институт да предприеме необходимите правни и фактически действия за осигуряване на средства за изплащане на допълнително възнаграждение в размер на поне една минимална работна заплата на служители от приемните на НОИ, които осъществяват директен контакт с клиенти на института в условията на извънредно положение и усложнена епидемиологична обстановка на територията на Р България.