Синдикат „Образоване“ към КТ „Подкрепа“ прави своите предложения във връзка с изготвянето от Министерството на образоването и науката  нова Наредба за провеждане на конкурси за директор на образователните институции.

Притеснителен за нас е фактът, че в комисията за избор на директори е включен представител на Обществения съвет към съответната институция. Общественият съвет е спорна форма на граждански контрол в образованието. Тази политика беше дискусионна още при приемането на ЗПУО. Нашият мониторинг в работата на обществения съвет потвърждава безспорните дефицити на този странен субект по отношение на експертност, мотивация за участие и често неспособност за партниране. Въпросът – във всички Обществени съвети дали влизат действително грамотни представители, е по-скоро риторичен.

В директорските конкурси представителите на обществените съвети трябва да са добре подготвени и запознати с обширната нормативна уредба в системата на образованието, за да могат да оценяват компетентно знанията и възможностите на кандидатите за директори.

И след като буквално всеки може да стане член на Обществения съвет, в него лесно могат да влязат и откровено некомпетентни и необразовани лица или най-малкото такива, които нямат никаква представа от управление на образованието и образователни политики.

В малките населени места и особено там, където живеят повече хора от малцинствените групи, няма как да се подберат достатъчно компетентни хора, защото повечето родители са или без образование, или не владеят добре българския език. И тук идва въпросът – няма ли това да доведе до сервилно отношение на кандидатите за директори към обществените съвети?

Синдикат „Образование“ предлага в комисиите по избор на директори да не бъдат включвани представители на Обществените съвети. Последните, освен че нямат достатъчно способности за мониторинг в образователните институции,  категорично са неспособни  да оценяват и избират директори, което е един много важен процес за доброто функциониране на училища и детски градини.

От няколко години Синдикат „Образование“ предлага в комисиите за избор на директори на образователни институции да бъдат включени представители на синдикалните организации от съответната образователна институция . Мотивите за това предложение са няколко:

  • В училищата и детските градини работят педагогически специалисти, които до голяма степен са запознати с нормативната уредба в образователната система, т.е. имат достатъчна експертиза да оценяват знанията на кандидатите
  • Всеки педагогически специалист желае да работи в учебно заведение с добра материално-техническа база, с добри учебни помагала, да участва в различни проекти, да работи добре с родителите, да надгражда развитието на децата – т.е. има достатъчно компетентност да оцени визията за развитието на учебното звено на кандидатите.
  • Във всяко училище и детска градина е много важен микроклиматът, при който работят всички. Много определящо е мнението на колектива за личността на кандидата за директор, особено ако преди това е бил временен директор или представител от колектива. Изборът на креативен, отворен към учителите и проблемите им директор би бил правилният за доброто развитие на институцията.

Всичко това ни дава основание за пореден път да предложим като член на комисията за избор на директори да бъде включен и представител на синдикалните организации в съответното учебно звено.

В заключение искаме да добавим, че изхвърлянето на синдикатите от директорските комисии и включване на лица с безкрайно спорна компетенция е отворената врата за зловредни политически интервенции.

МОН обяви война на политизацията на образованието и точно тук е мястото на практика да го докаже!

16.05.2022                                                    д-р Юлиян Петров

гр. София                                                      Председател