В началото на месец март 2014 г. ръководителят на проект „ПИЕР – Подкрепа за институционална експертна реализация“ и конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“ г-н Емил Димитров връчи договорите за 12 месечна заетост в КТ „Подкрепа“ и 24 нейни професионални поделения на 30 до този момент безработни младежи до 29-годишна възраст. Проект „ПИЕР“ бе част от усилията на КТ „Подкрепа“ за намаляване на младежката безработица и тяхната институционална експертна реализация. В рамките на проекта КТ „Подкрепа“ осигури знания, умения и дългосрочна заетост в сътответствие с притежаванато образование и придобита квалификация на 26 броя юристи, 2-ма икономисти и 2-ма експерти архивистика и документалистика.
В същото време, тези знаещи и можещи млади хора повишиха организационния капацитет и развиха предлаганите от КТ „Подкрепа“ дейности в сферата на колективното трудово договаряне, осигурителното и трудово законодателство.
В какво всъщност се изразява работата на младежите по проект „ПИЕР“, как протича един техен работен ден, какви са интересните казуси, с които се сблъскват в КТ „Подкрепа“, оправдаха ли се техните очаквания като възможност за професионално изграждане и кариерно израстване в Конфедерацията и нейните поделения? Кои всъщност са тези 30 младежи – извън юридическата/икономическата дейност? Всички тези въпроси ни провокираха да ви ги представим чрез разказаното от самите тях…

Започваме с Пламен Колев

Юрисконсулт на Съюза на журналистите в България „Подкрепа“ към КТ „Подкрепа“.
Завърших СУ „Св. Климент Охридски“. С юридическата практика се запознах към края на следването си, когато установих контакт с адвокатско дружество. Първите ми стъпки се изразяваха и в помощта, която оказах на съдия в разглеждането и съставянето на съдебни актове. Това изигра известна роля в засилване на интересите ми, свързани с нормотворчеството и правоприлагането, както и в отраслите на процесуалното, административното, семейното, облигационното и наказателно материално право.
Завършването на висшето образование се проточи, но това ми помогна да се фокусирам върху работата си в адвокатското дружество. Това до известна степен стимулира творческия ми потенциал при съставянето на искови молби, жалби, под наставленията и съветите на адвокатите, с които сме работили. В това сдружение се помещаваше и Международният арбитражен съд. Там взех извесно участие като протоколист, извършвах някои технически дейности във връзка с получаване и изпращане на книжа, товарителници до участниците в арбитражните дела, писане на арбитражни решения и т.н.
Покъсно придобих някои ценни познания в юридическия английски език и данни за англосаксонската правна система. Изкарах сертификат за обучение по Legal International English, който сега ми помага в професионалната дейност, но и в развиването на общата ми житейска и юридическа култура.
Последната ми работа, преди постъпването ми в КТ „Подкрепа“ беше в Министерство на регионалното развитие в Правна дирекция. През изминалата година мнозина млади хора като мен имаха желанието да придобият известен опит и познания в публичния сектор, нещо което направих и аз. Осъществявах процесуално представителство по административни дела във Върховен административен съд, както и някои поинтересни, свързани с гражданскоправни казуси в районните съдилища на София и страната, казуси по ЗДС, ЗЗД, ЗУЧК, Закона за концесиите. В администрацията свикнах да работя под същинското напрежение за спазването на сроковете и сериозните изисквания за оформянето на всякакви книжа, които да се съгласуват и да бъдат одобрявани нагоре по административната йерархия. Извлякох доста ползи от тази дейност. Делата, които се разпределяха на мен и колегите от дирекцията бяха записвани и при мен, като при пристигането на призовки и съобщения бях отговорен да ги изпращам навреме, за да можем всички да разполагаме с достатъчно време и да работим по тях. Понеже договорът беше срочен, след изтичането на сроковете останах известно време безработен и това ми даде време за размисъл как да продължа своето развитие.
От Бюрото по труда ми съобщиха за проект „Подкрепа за институционална експертна реализация“ и аз кандидатствах с любопитство. Знаех, че от адвокатско дружество, през администрация, сега ще попадна някъде по средата в синдикалните среди. При разпределението на успешно класираните, се зарадвах, че съм одобрен да постъпя в Съюза на журналистите в България „Подкрепа“ (СЖБ), защото това отговаряше на някои от страничните ми дейности и интереси. Подозирах, че мога да установя добър контакт с хората, които работят там и очакванията ми останаха оправдани. В администрацията преди нямах възможност да работя в пряк контакт с граждани.
В КТ „Подкрепа“ и респ. в СЖБ придобих някои знания за екипната работа, което предполага известна свобода и възможност сам да организирам своя труд и как ще изпълня задълженията си. Всяка работа е различна и ми е предлагала да развия различни способности. Тук, при липсата на йерархичен контрол, все пак отново трябва да бъдат изпълнявани инструкциите на началниците и координаторите на проекта, но пространството за самодисциплина и самоорганизация е значително поголямо. От една страна, със сформирането на работни групи имаме възможност с други колеги от проекта заедно да постигнем някои резултати в сферата на българското и международно трудово и осигурително законодателства, както и да отправим законодателни предложения. Това същевременно ще подсили експертната сила на цялата синдикална организация. От друга страна, в СЖБ „Подкрепа“ засилих контактите си с членове на съюза – журналисти, фоторепортери, артфотографи, режисьори, пиари и др. От впечатленията, които получих, смея да твърдя, че в СЖБ „Подкрепа“ не се наблюдават достатъчно примери за колективно трудово договаряне. Което обаче не изключва нуждата от индивидуална защита и експертна помощ при проблемите с нашите членове. Къде лични, къде чисто професионални казуси, почти ежедневно идват членове на съюза, които имат нужда от правен съвет.
Извън юридическата ми дейност, животът ми протича в интересни и разнообразни предизвикателства. Отдавам се на писателска дейност. Още от ученик пиша проза, от известно време се занимавам и с личния си блог и писането на статии, участвал съм в интересни проекти по повод писане на ревюта за софтуер и компютърни игри. Интересите ми са свързани с древната история и медиавистиката, метафизика, мистицизъм, авангардни и урбанистични съвремени култури. Занимавам се с рисуване, без никакви конкретни планове с търговска цел, а като почитател и самоук експериментатор. Обичам музиката, свиренето и композирането за някои лични музикални проекти, а в последно време се занимавам и с диджейство. Вероятно, ако не беше правото, щях да се занимавам някъде в сферата на историята, етнологията, политологията, евентуално арабистика или японистика. Това е продиктувано към влеченията ми по дипломация, военна история, ориентализма, проблемите в близкия и средния Изток и т.н. Отношението ми към изкуствата не е било като за цел да се прехранвам с тях. Важно хоби са пътуванията, обичам всяка година да излизам извън страната при първа възможност и да съпоставям навиците си в друга езикова среда и разбирания.

Дейностите се реализират от КТ „Подкрепа“ в рамките на проект „ПИЕР“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по договор BG051PO001-1.1.13 Ново работно място.