Служебното правоотношение се прекратява на следните общи основания:

  1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в десетдневен срок от получаването му; ако тя не направи това, се счита, че предложението не е прието;
  2. когато заповедта за прекратяване на служебното правоотношение бъде отменена от органа по назначаването или от съда и държавният служител не се яви да заеме предишната длъжност в двуседмичен срок от влизането в сила на административния акт или на съдебното решение в двуседмичен срок от влизането в сила на административния акт или на съдебното решение в двуседмичен срок от влизането в сила на административния акт или на съдебното решение;
  3. при невъзможност държавният служител да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност, или по здравни противопоказания въз основа на заключение на трудово-експертна лекарска комисия; прекратяването в този случай не се допуска, ако има друга подходяща за здравното състояние на държавния служител длъжност в същата администрация и той е съгласен да я заеме;
  4. поради несъвместимост в случаите по чл. 7, ал. 2от ЗДСл (би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация; е народен представител; е съветник в общински съвет – само за съответната общинска администрация; заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия; работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище);
  5. когато държавният служител бъде осъден на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
  6. поради изтичане на срока, за който е назначен държавният служител;
  7. поради завръщане на замествания държавен служител;
  8. със смъртта на държавния служител;
  9. поради преминаване на държавна служба в друга администрация с писмено споразумение между държавния служител и органите по назначаване на двете администрации; в този случай служебното правоотношение се прекратява, след като на държавния служител бъде връчена заповедта за назначаване в администрацията, в която преминава.

Държавният служител може едностранно да прекрати служебното правоотношение, като подаде писмено заявление.