Служебното правоотношение се прекратява на следните общи основания: по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; страната, […]
Служебното правоотношение на държавния служител не може да бъде едностранно изменяно, освен в случаите и по […]
Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, […]
Редът за отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност е регламентиран в Глава четвърта […]