ДО  

 Г-н НИКОЛА МИНЧЕВ – Председател на 47 НС на Р.България

 Г-н КИРИЛ ПЕТКОВ – Министър-председател на Р.България

ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

Обединение „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

ПП“ГЕРБ“

ПП“ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

ПП“ВЪЗРАЖДАНЕ“

Всички народни представители

 

П  Р  И  З И  В

З А

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕДИНСТВОТО НА ГОРСКИЯ СЕКТОР 

         

            УЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ПОЛИТИЦИ,

Като приемаме решението на коалиционните партньори за изваждане на Изпълнителна агенция по горите от МЗХГ, което е наше настояване от много години, се противопоставяме категорично на оставане на горскостопанската дейност в структурата на Министерството на земеделието, т.е. 6-те държавни горски предприятия и „Агролеспроект“. Този акт не отговаря на нашите многократни апели за създаване на единно горско ведомство, което да провежда единна политика в горския сектор предвид това , че горската територия покрива 37% от територията на страната ни и над 88% собствеността на горите е публична – държавна и общинска. Обръщаме вниманието на народните представители, че т.нар. стопанска дейност, т.е. дейностите по залесяване, отглеждане, ползване на дървесина и т.н. се възлагат и извършват в над 90% от случаите от частни фирми и предприемачи. Със Закона за горите (2011) се раздели и противопостави контрола в горските територии с възпроизвеждането на обществените функции в горите – публична собственост. Именно държавните горски предприятия по чл. 163 от ЗГ и регистрирани по чл. 62 ал. 3 от ТЗ осъществяват организация и управление на дейностите в горите – държавна собственост за възпроизводство на техните обществените функции .

В Закона за горите (2011) ясно е определен преобладаващо публичния характер на дейността на ДП. При преглед на посочените в закона 10 основни функции и дейности на ДП е показателна липсата на търговски дейности. Всички изброени дейности имат публичен характер и преследват нетърговски, а общественополезни цели, като: изпълнение на горскостопанските и ловностопанските планове за горските територии – държавна собственост; организиране и провеждане на мероприятия по защита на горските територии – държавна собственост; поддържане разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях; създаване на нови гори върху земеделски територии; опазване на горските територии – държавна собственост и т.н.  Именно тези публични цели са определени от законодателя като основен предмет на дейност на създадените с цел управление на горските територии – държавна собственост, държавни горски предприятия. Ето защо, за държавните горски предприятия не следва да бъде прилагана мярката по Закона за публичните предприятия, съгласно която, държавните предприятия, създадени със специални закони, които осъществяват предимно търговска дейност, се преобразуват в еднолични търговски дружества.

Считаме, че поставянето на 6-те Държавни горски предприятия  и „Агролеспроект“ под ръководството на  Държавна агенция по горите до наложителните промени на закона за горите ще гарантира подобряване на устойчивото управление на горските ресурси и задоволяване на очакванията на обществото за гарантиране на екологичната и социална роля и функции на горите.

Високата важност на горите за Европейския съюз се подчертава в Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г. и Стратегията на ЕС за горите до 2030 г. – неразделна част от Европейския зелен пакт. Трябва да се обърне особено внимание върху състоянието на българските гори, в контекста че българските гори, са основен фактор за постигане на климатичен неутралитет на страната и на ЕС.

За периода до приемането на нов Закон за горите  тази структура ще  консолидира  усилията на горския сектор в следните направления:

 • Ще предостави възможност въпросите за устойчиво управление на горските ресурси да се поставят на най-високо държавно равнище, респективно да се задоволят очакванията на обществото за запазване на екологичната и социална роля и функции на горите. Включването на държавните предприятия в рамките на структурата на ДАГ ще гарантира оптимално ползване на екосистемните ползи от държавните горските територии;
 • В структурата на ДАГ държавните горски предприятия, чрез техните териториални поделения на местно ниво ще осигурят опазването на богатото биологично разнообразие, прилагайки стриктно Стратегията на ЕС за биоразнообразието (отчитайки, че съществена част от Натура 2000 е в държавни горски територии), а и чрез възприетите процедури за горска сертификация, с опазването на горите във фаза на старост и горите с висока консервационна стойност;
 • Адекватно прилагане на политиката, произтичаща от Европейската зелена сделка, както от контролно-административна, така и от управленска гледна точка – от една страна ще бъде европейската политика, която ще бъде транспонирана на национално ниво, чрез промяна на Закона за горите и подзаконовата нормативна база, разписването на нова Стратегия за горите и свързаната с нея нова визия и политика за устойчиво развитие, а от друга страна ще се осигури в максимална степен тяхното прилагане.
 • Ще бъде осигурено поддържането на единната национална система за наблюдение, ранно откриване и оповестяване на горски пожари, съответно с възможност за кандидатстване с проекти в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони, Националния план за възстановяване и устойчивост и други значими програми и проекти с европейско финансиране;
 • Разработване на съвременна концепцията за обучение, повишаване на квалификацията и преквалификацията на работещите в горското стопанство, дългосрочната програма на ДАГ за повишаване усвояването на средства от ЕС и т.н;
 • Съвместно ще бъде изградена максимално функционална и достъпна до обществото информационната система за горите.

За осъществяване на промяната  в горския сектор призоваваме НС и парламентарните групи в него да проявят политическа  воля и намаляване политическия натиск върху служителите на предприятията и техните териториални поделения при тяхното назначаване и реализация.

Призоваваме Ви за отговорно поведение, като се позовете на експертното мнение на експертите, както от науката, така и на лесовъди с дългогодишна практика, които обосновават категорично необходимостта от Държавна агенция по горите, която да бъде институцията обединяваща създаден независим държавен орган за контрол на дейностите във всички гори при равнопоставеност на различните видове собственостинспекторат и държавните горски предприятия по чл. 163 от ЗГ, които уреждат обществените отношения свързани с опазването, стопанисването и ползването на горските територии-публична държавна собственост, с цел гарантиране на многофункционалното и устойчиво управление на горските екосистеми.

Със Закона за горите (2011) бе направена реформа в сектора, но изминалото време налага постигнатото да се ревизира, усъвършенства и надгради. Историята на нашето горско стопанство  и традиционно добрите лесовъдски практика в продължение на повече от 140 години показват, че най-големи успехи в горското стопанство са постигнати при обединено самостоятелно горско ведомство. Постъпете мъдро и държавнически, като вземете решение за обособяване на единно и обединено горско ведомство, в името на бъдещето на Българската гора за бъдните поколения.

Разчитаме на Вашата политическа воля и държавническа мъдрост при вземане на Вашите законодателни решения, като настояваме за спешна среща с ръководствата на политическите партии представени в Народното събрание и Министерски съвет за категорично аргументиране на призивът ни от доказани експерти в секторите горско и ловно стопанство!

 

София, 17.12.2021 г.

 

Списък на организациите /заинтересуваните лица от ГОРСКИЯ СЕКТОР/, подкрепящи настоящата обща позиция, както следва:

 1. НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ „ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРСКО СТОПАНСТВО“ ПРИ КТ „ПОДКРЕПА“
 2. СЪЮЗ НА ЛЕСОВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
 3. НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА НЕДЪРЖАВНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА ГОРИ В БЪЛГАРИЯ „ГОРОВЛАДЕЛЕЦ“
 4. АСОЦИАЦИЯ „ОБЩИНСКИ ГОРИ“
 5. АСОЦИАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ
 6. АСОЦИАЦИЯ НА ДЪРВОДОБИВНИТЕ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ
 7. АСОЦИАЦИЯ НА ПАРКОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ
 8. БЪЛГАРСКИ ЛОВНОРИБАРСКИ СЪЮЗ
 9. БЪЛГАРСКА ЛОВНА АСОЦИАЦИЯ
 10. НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ЛОВЦИТЕ НА ТРЮФЕЛИ В БЪЛГАРИЯ
 11. НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛОВЦИ НА ТРЮФЕЛИ
 12. ФОРЕСТ – БГ
 13. СДРУЖЕНИЕ „БАЛКАНИ“
 14. ПРОФЕСИОНАЛНА ЛОВНА АСОЦИАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ
 15. НАЦИОНАЛНО ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ „