КОНГРЕСЪТ взе решение за продължаване действието на Устава без изменение и допълнение. До края на работния ден предстои да се утвърди Стратегията и Програмата на КТ „Подкрепа“ до 2015 г., както и 14 Резолюции: За социалния диалог и тристранното сътрудничество; Политиката по заетост като двигател за растеж и иновации в квалификацията и преквалификацията; Политика по доходите от работна заплата; Социално осигуряване, социална защита и социално включване; КТ „Подкрепа“ и стратегическите приоритети на България в светлината на Стратегия 2020; За осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място; За регионалната политика; За структурните фондове на Европейския съюз; За равнопоставеността на жените и мъжете; КТ „Подкрепа“ и младите хора; Учене през целия живот за постигане на качествени работни места; Синдикално обучение; За работното време; За здравеопазването и здравната реформа.
КОНГРЕСЪТ ще обсъди и ще вземе решения по важни въпроси, засягащи цялостната дейност на Конфедерацията.

На 10 февруари 2011 г. /четвъртък/ КОНГРЕСЪТ продължава с представяне и поздравления на гостите от чужбина. След което, от 10.00 часа ще продължи своята работа с обявяване на процедура за избор на президент и вицепрезидент и подаване на кандидатури; избор на конфедерални секретари; заключително слово на президента на КТ „Подкрепа“ и пресконференция на новоизбрания Изпълнителен съвет, на която ще се представят взетите решения и позиции по време на КОНГРЕСА.

Работата на КОНГРЕСА е открита за представителите на медиите.