„Прилагане и спазване на разпоредбите за здравословни и безопасни условия на труд – опитът на Белгия и България“ е темата на двудневната международна конференция, организирана от Конфедерация на труда „Подкрепа“, която ще се проведе на 31 май – 01 юни 2010 г. в централата на КТ „Подкрепа“.
Форумът ще бъде открит на 31 май (понеделник) от 9.30 часа от президента на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев. Участие ще вземат: инж. Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика, инж. Румяна Михайлова, изпълнителен директор на ИА ГИТ, г-жа Христина Митрева, управител на НОИ, както и представители на министерството на труда на Белгия, и на синдикатите от двете страни.
Сред основните теми, които ще бъдат обсъдени са:
 Законодателната рамка на трудовите отношения в двете страни, и по специално – законите и разборедбите, отнасящи се до здравето и безопасността при работа;
 Ролята на синдикалните организации за подобряване условията на труд и за намаляване риска на работното място;
 Възможности за представяне на услуги от службите по трудова медицина;
 Стресът на работното място, формите на насилие, тормоз, в т.ч. и на сексуален тормоз.

Конференцията е открита за представителите на медиите.

Виж програмата в Свали като файл.