При прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя е необходимо той да връчи заповед на работника/служителя, съдържаща основанието за прекратяване (вж. чл. 328, чл. 330, чл. 331 от Кодекса на труда). Ако това не е направено, работникът има право да отправи писмено искане до работодателя за предоставяне на всички необходими документи, удостоверяващи факти свързани с трудовото правоотношение. Работодателят е длъжен да предостави екземпляр от всички документи съдържащи се в трудовото досие, включително документите, които удостоверяват прекратяването на трудовия договор, в срок от 14 дни. (виж чл. 128 а, ал. 3 от КТ). В искането за предоставяне на документи от работодател по чл. 128а, може да бъде инкорпориран и текст, касаещ доброволно изплащане на дължимите трудови възнаграждения и обезщетения.

Друга възможност, която работникът има, е да се обърне към Инспекция по труда и да подаде сигнал за нарушение (попълва се на място по образец) на базата, на който инспекцията ще извърши проверка на съответния работодател.

Друг способ за защита е съдебното производство по трудови дела, което е безплатно за работниците и служителите – те не плащат такси и разноски по делото. Иск по трудов спор работникът/служителят може да подаде срещу работодателя пред районен съд като първа инстанция, по място където обичайно полага своя труд (чл. 103 във вр. Чл. 104, т. 4 ГПК). Давностният срок за съдебна защита е 3 годишен, считан от деня на прекратяването на договора.

Важно е писменото искане по чл. 128 а да бъде изпратено с препоръчано писмо или куриер със заверка на съдържанието (например „Искане на основание чл. 128а от Кодекса на труда до „Груп интерсън“ ООД гр. Габрово)

Няма пречка пособите за защита да бъдат упражнени едновременно, но е добре отрязъкът от обратната разписка и протокола за извършена проверка от Инспекция по труда да могат да бъдат приложени като доказателство в хода на евентуален исков процес.