На 09-12 юни 2013 г. в гр. Хамбург ще се проведе работна среща на партньорите по проекта BeGIN във връзка с изпълнените задачи, както и планиране на следващите дейности по проекта. На организираното на 11 юни информационно събитие на представителите на немските медии ще им бъде предоставена информация за създадената Двустранната българогерманска информационна мрежа, която цели да увеличи обществената осведоменост и по специално на българите, работещи мигранти в Германия относно преноса на социалноосигурителни права.
Проект BeGIN, VS/2012/0359, се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия.