КТ „Подкрепа“ изпрати декларация до министър-председателя на Р България и до министъра на труда и социалната политика, в която се казва:

С чл. 51б от КТ законодателят е дал право на министъра на труда и социалната политика да разпростира Колективните трудови договори /КТД/ по предложение на национално представените организации на работниците, служителите и работодателите. Тази мярка има за цел да ограничи нелоялната конкуренция в отраслите и браншовете и е елемент от борбата със сивата икономика.
КТ „Подкрепа“ вече години наред настоява за разпростирането на КТД, но въпреки многократните обещания на г-жа Масларова към момента няма реални действия. Сформираната от нея работна група де факто реално нищо не прави и като че ли има за цел този процес да бъде забавен до края на мандата.
КТ „Подкрепа“ констатира, че правителството и министърът на труда и социалната политика непрекъснато намират причини да забавят процесите в тази насока, най-вероятно, до изборите и декларираните добри намерения са само голи обещания.
КТ „Подкрепа“ пита:
– Правителството има ли намерение да се бори със сивата икономика?
– Как в условия на криза ще се подобри конкурентноспособността на българския бизнес, след като де факто се стимулира нелоялната конкуренция?

КТ „Подкрепа“ заявява, че:
Първо: няма да участва в процеси, имитиращи социален диалог;
Второ: няма да позволи на министъра на труда и социалната политика да заблуждава ЕС, че в България се полагат усилия за намаляване на корупцията, сивата икономика и нелоялната конкуренция;
Трето: ще информира ЕКП и ЕК за действията на министъра на труда и социалната политика, които са в противовес с приоритетите, заложени в Националната референтна рамка и Плана на правителството за излизане от криза.

КТ „Подкрепа“ настоява министърът на труда и социалната политика г-жа Емилия Масларова да разгледа направените предложения за разпростиране на КТД в бранш Текстил, отрасъл Проучване, добив и минерални суровини, бранш Трикотажна промишленост, Целулозно-хартиена промишленост, Предприятия, произвеждащи захар и захарни изделия, Водоснабдяване и канализация, Строителство и строитиелна индустрия и Металоиндустрия. Очакваме категоричното решение кои от предложените КТД ще разпростре и кои ще отхвърли с мотиви към тях.

Уважаеми г-н Премиер,
Настояваме лично под Ваш контрол министърът на труда и социалната политика да упражни своите правомощия, дадени от КТ.

КТ „Подкрепа“ предупреждава, че ако в рамките на мандата няма яснота по поставения въпрос, ще предприеме всичи разрешени от закона действия, за да защити интересите на българските работници и бизнеса.