Изграждането на единния европейски вътрешен пазар, както и създадените възможности за свободно движение на работници имат преки последици върху състоянието на националните пазари на труда като същевременно оказват влияние върху условията за синдикално представителство.

Многообразните промени, настъпили през последните години, както и нашите прогнози за бъдещите тенденции на развитие показват, че предизвикателствата, пред които ще бъдат изправени синдикатите както на национално, но най-вече на европейско равнище са изключително сериозни.

Същевременно трябва да подчертаем, че приетите Директиви за услугите и за командироването на работници са тези, които оказват най-съществено влиение върху синдикалната дейност.Наскоро обнародваните от Европейския съд решения също показват, че е необходима спешна намеса от наша страна.

Ние найточно можем да преценим преките резултати наблюдавайки условията на труд на работещите в граничните райони. Приемането на тези европейски директиви обаче касае не само трансграничните работници, но и всички наети, които полагат труд съгласно установените разпоредби.
трудови нормитрудови норми.
Европейското синдикално движение подкрепя общностните стратегии за създаване на единен вътрешен европейски пазар на труда и в частност европейските законодателни норми за свободното движение и мобилност на работната сила, като ние ясно заявяваме, че настояваме :

Мобилността на европейската работна сила трябва да бъде доброволна и да се осъществява при равнопоставени условия на труд !

За постигане на това наше искане действията и провежданите от нас кампании трябва да бъдат както с икономическа, така и с политическа насоченост.

Междурегионалните синдикални съвети трябва да бъдат изключително активни, както в чисто синдикален, така и в политически план. Това са органите, които трябва да предоставят персонални съвети на всеки трансграничен работник, на командированите работници и работещите в чужбина съгласно директивата за услугите. В същото време те представляват едно активно звено в рамките на националните синдикални организации,като работят и за Европейската конфедерация на профсъюзите.
За нас основен инструмент за трансгранични дейности е била винаги мрежата за професионална мобилност EURES. От една страна тя подпомага съществуването на трансграничните мрежи, като същевременно осигурява финансиране на информационни и консултантски услуги за работниците. Само по този начин е възможно да бъдат създадени условия за осигуряване на справедлива и равнопоставена мобилност.

Стратегията „Европа 2020“ според нас следва да се насочи към отчитане и съобразяване с интересите на работниците на европейския пазар на труда. Движението на работници в рамките на различните страни от Европа трябва да бъде в съответствие с приетите стандарти за заплащате на труда, условия на труд и работно време. Въвеждане на гъвкавост без социално осигуряване, каквото е намерението на Европейската Комисия и множеството държави-членки, противоречи на интересите на всички европейски работници. Националните синдикални организации, както и ЕКП ясно декларираме несъгласието си подобна стратегия.