В рамките на настоящата криза, що се отнася до условията на труд, се наблюдава тенденция на влошаване. Тази тенденция се задълбочава допълнително от разпространението на различни форми на неравенство и покачваща се несигурност сред хората. ЕКП отново припомня за резолюцията си, одобрена на заседание на Изпълнителния комитет през декември 2011 г., в която се определят приоритетите за една нова Стратегия на Общността относно здравословните и безопасни условия на труд през периода 2013-2020 г. Европейският парламент подкрепи тази стратегия още през декември 2011 година. Доминиращата част от страните членки на ЕС споделят същата позиция. Дори през месец декември 2012 г. Консултативният комитет по безопасност и здраве при работа с единодушие прие тристранна декларация, в която се настоява Европейската комисия да не отлага или забавя своите действия в това отношение по никакъв начин.

Позицията, заемана от Европейската комисия, не се отнася до предизвикателствата, с които се тя се сблъсква. Тя отправя едни смесени и доста объркващи послания относно приемането на въпросната стратегия и нейното конкретно съдържание. Всъщност, към момента такава стратегия не е приета и няма ясно определена дата през 2013 г., на която тя да бъде разгледана и одобрена.

Липсата на ЕС стратегия в това отношение изпраща много негативно послание към държавите-членки, означаващо, че по време на криза здравето на работниците и служителите е просто един излишен лукс. Също така, това ще се окаже пречка и пред развитието на останалите амбициозни обединяващи национални стратегии, насърчавайки низходящата спирала на конкуренцията и застрашавайки другите политики, които не биха могли да бъдат ефективно прилагани, освен ако условията на труд не се подобрят, включвайки също равенството между половете, активното стареене, устойчивото развитие, индустрията или общественото здраве.

ЕКП заявява за пореден път, че защитата на здравето и безопасността на работното място е едно фундаментално право на работниците и служителите, съгласно разпоредбите на МОТ и Договора на ЕС от Лисабон, както и че не трябва да бъде забрявано, поради краткосрочните икономически трудности. Дори напротив – многобройните проучвания в това отношение сочат, че инвестициите с цел превенция имат положителен принос както към системата за социално осигуряване, така и към динамичните индустриални политики.

ЕКП настоява Европейската комисия да поеме своите отговорности в съответствие с член 153 от Договора за функционирането на Европейския съюз, в който се предвижда хармонизация на напредъка, постигнат по отношение на условията на труд. ЕКП твърдо заявява, че новата стратегия трябва да бъде приета незабавно.

Съдържанието на стратегията трябва да вземе под внимание предишния опит в същата посока и основната му цел да бъде да подобри ситуацията и структурите, насочени към превантивни мерки. Съществуват достатъчен брой независими специалисти по трудова медицина и превантивни услуги, както и инспектори по труда. Всички те са нужни и необходими елементи в превенцията. Също така, повече внимание трябва да бъде обърнато и на свързаните с работата здравословни проблеми, по-конкретно на случаите на заболяване от рак и други болести, например: в следствие на излагане на вредни химични вещества, мускулно-скелетни нарушения, проблеми, свързани с психо-социалните фактори, най-вече отнасящи се до лошите условия на труд, организацията на работа и интензификацията на труда.

Кризата задължително налага нуждата от цялостен и задълбочен превантивен подход в областта на психичното здраве. Сянката на безработицата, страхът от несигурно бъдеще и ситуациите на брутално преструктуриране са ключови фактори, увеличаващи тревожността и стреса на работното място. Във връзка с това Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) отново заявява искането си за европейска правна рамка за ситуации на преструктуриране и предвиждане на промените, каквато бе предложена от Европейския парламент още през месец януари тази година.

Освен това, ЕКП призовава Комисията да спазва европейските договори, като гарантира, че рамковите споразумения, сключени в рамките на социалния диалог и особено споразумението по отношение на здравето и безопасността при работа, се прилагат чрез директива от съответните социални партньори.

И накрая, но не на последно място, ЕКП призовава Европейската комисия да представи предложение за директива относно мускулно-скелетните смущения. Приемането на тази директива бе отлагано в продължение на години. ЕКП настоява и за преразглеждане на съществуващата директива за защита на работниците и служителите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени по време на работа.