РЕШЕНИЕ 1

След като се запозна с анализа на социално-икономическата обстановка, изготвен от Изпълнителния съвет на КТ „Подкрепа“ и след като изслуша становищата на редица регионални и професионални структури относно влошаващите се социално-икономически тенденции в много сектори,
Конфедеративният съвет реши: Свиква Националния стачен комитет на КТ „Подкрепа“ и го поставя в режим на постоянно действащ орган и му предоставя следните правомощия:
– да мобилизира по своя преценка всички отдели и структури на Конфедерацията, неабходими за извършване на неговата дейност;
– ежедневно да събира и организира информация за текущи и потенциални протестни действия;
– да осъществи контакти със съответните структури на КНСБ и да проведе преговори за съвместни протестни действия, където позициите съвпадат;
– да осъществи контакти и с други структури на гражданското общество (например с БЛС) за договорка и планиране на общи съвместни действия по повод решаването на остри и нетърпящи отлагане социални проблеми.

РЕШЕНИЕ 2

Отчитайки задълбочаващата се драма, прерастваща в агония на българското здравеопазване, в резултат на упорито провежданата и водеща до разпад на системата политика на министъра на финансите и вицепремиер Симеон Дянков,
Конфедеративният съвет реши:
– Задължава Изпълнтелния съвет на Конфедерацията и своето поделение Медицинска федерация да проведат спешни консултации с: Български лекарски съюз; Федерация на синдикатите в здравеопазването към КНСБ; Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи; Български фармацевтичен съюз, Пациентски организации и други сродни организации.
С оглед договаряне и координиране на съвместни действия, имащи за цел избягване на задълбочаващия се хаос и агония на здравеопазването.

– Дава мандат на Изпълнителния съвет, ръководството на Медицинска федерация и Синдиката на административните служители с неговите структури в НЗОК, както и Националния стачен комитет да участват в съвместни координационни структури, изградени между споменатите организации с оглед добрата координация и провеждане на бъдещи протести в тази сфера.

РЕШЕНИЕ 3

Отчитайки изключителната важност на енергетиката като база за развитие на каквато и да е икономическа дейност и липсата на стратегия в развитието на българската енергетика и възникналите вече там остри социални проблеми, както и задаващите се такива, по които няма към момента нито изградена държавна концепция за решаване и дори диалог, в тази връзка
Конфедеративният съвет задължава Изпълнителния съвет:
1. Да направи обстоен анализ на съществуващите и задаващи се проблеми в българската енергетика.
2. Да запознае министър-председетеля и министъра на икономиката с този анализ и да им обърне внимание, че нерешаването на тези проблеми ще доведе до крайно изостряне и влошаване на социално-икономическата обстановка с тежко социално напрежение върху цените на електроенерията и топлоенергията, които и към днешна дата са непосилни за голяма част от нашите сънародници.

РЕШЕНИЕ 4

След като бе запознат с позицията, отстоявана от Конфедерацията и нейни представители при преговорите на всички нива (НСТС, парламентарни групи, други институции) относно планираните пенсионни реформи,
Конфедеративният съвет реши:
– Не счита, че предложенията покриват целия спектър от необходими промени в пенсионното законодателство.Извън обхвата на наложителните мерки остават финансовата обвръзка между осигурителния принос и пенсиите, допълващите пенсионни схеми-допълнителното задължително и доброволното пенсионно осигуряване, осигурителният статут на държавните служители, както и цялата гама от проблеми, свързани с работещите в МВР и МНО, както и поредица други важни въпроси, имащи отношение към пенсионната система.
– Приема частично някои от предложенията за промени в пенсионната система като например освобождаването от неприсъщи функции и свързаните с това плащания,
– Категорично отхвърля идеята за увеличаване на осигурителния стаж и драстичната промяна в режима на отпускане на пенсии за работа във вредна за здравето среда,
– Категорично отхвърля тезата, която автоматично се налага, че най-засегнати от промените ще се окажат лицата, положили усилия и разходвали време и средства за образование и квалификация, чийто достъп до пенсионната система автоматично се затруднява.Вместо изключително вредната практика на купуване на осигурителни права следва да се въведе механизъм за признаване на този факт.
– Категорично заявява, че основната вина за огромния дефицит, натрупан в осигурителната система се дължи на безотговорното намаляване на осигурителните вноски от всички правителства след 2001 г., и по най-безразсъден и безотговорен начин-от сегашното.
Тези допуснати грешки не могат да се лекуват за сметка на правата единствено на осигурените лица и на самоосигуряващите се.