До

проф. д-р Петко Салчев

Управител на НЗОК

гр. София

ОТНОСНО: Ваша Заповед № РД-09-969 / 21.10.2021 г.

УВАЖАЕМИ ПРОФ. Д-Р САЛЧЕВ,

С настоящото САС „ПОДКРЕПА” ВЪЗРАЗЯВА срещу Ваша Заповед № РД-09-969 от 21.10.2021 г., в частта установяваща изискване за „създаване на организация за допускане до присъствена работа само на служители с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване”, формулирано в т.VIII.2. от същата, поради следното:

            В т.VIII на Ваша Заповед, Вие посочвате, че това е мярка за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при спазване на заповедите на министъра на здравеопазването. Към настоящия момент, не е налице заповед на министъра на здравеопазването, която да е относима към предвидения от Вас режим на допускане на работа. Въведените със Заповед № РД-01-856 от 19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки, в частта, в която се предвижда допускане до работа САМО на служители „с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването” Е НЕОТНОСИМА към служителите в НЗОК. Поради тази причина, заповедите на министъра на здравеопазването не могат да бъдат сочени като основание за въведения от Вас пропускателен режим. С тези си действия Вие нарушавате основно и гарантрано от Конституцията право, а именно, правото на труд, доколкото без да е налице каквото и да е нормативно основание, предвиждате осъществяване на НЕДОПУСКАНЕ до работа, на работник или служител, който се е явил в рамките на установеното за него работно време, в състояние, годно за осъществяване на трудовите / служебните му функции, с готовност да полага труд по трудово, респ. служебно правоотношение. До промяна на нормативната уредба или издаване на приложима и относима към служителите в НЗОК Заповед на министъра на здравеопазването, Вашата Заповед № РД-09-969 от 21.10.2021 г. е незаконосъобразна в тази си част. Нещо повече, незаконното недопускане до работа е основание работодателят и виновните длъжностни лица да дължат обезщетение съгласно чл.213, ал.2 от Кодекса на труда.

УВАЖАЕМИ ПРОФ. Д-Р САЛЧЕВ,

Уверявам Ви, че с настоящото, Синдикат на административните служители «Подкрепа» не се противопоставя на действията на правителството и на ръководството на НЗОК да предприемат и осъществят адекватни и надеждни противоепидемични мерки. Ние не по-малко от Вас сме загрижени и притеснени по отношение на рисковете за здравето на служителите. Независимо от това, настояваме, всяко действие на работодателя/органа по назначаване да се реализира в рамките на закона и при стриктно зачитане на всички трудови и граждански права. Предвид това, настояваме за отмяна на коментирания текст на заповедта.

Доколкото този режим би могло да се въведе и приложи като мярка за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, считаме, че той е законно осъществим и би имал адекватна и ефективна функция, само във вариант на здравен «филтър», при който за допускане до работа на служителите, се въведе изискване за отрицателен тест, но само при условие, че тестването се организира и проведе за сметка на работодателя/органа по назначаване  (в т.ч. и стойността на манипулацията). Всяко друго решение противоречи на действащото законодателство, за портивопоставяне на което се ангажираме с предприемане на съответни действия и процедури.

С уважение,

КРЕМЕНА АТАНАСОВА

Заместник-председател

САС „ПОДКРЕПА”

Може да разгледате и изтеглите възражението на САС „Подкрепа“ ОТТУК