На 1 септември Международната Конфедерация на Профсъюзите обявява световна „Седмица на действие“ в защита на правото на стачка.

Уважаеми колеги,

Във връзка със своята инициатива „Седмица за действие“, МКП се обръща към своите организации-членки да лобират пред своите правителства и решително да настояват за тяхната подкрепа за отнасяне на спора относно правото на стачка за консултативно становище до Международния съд.

Както ви е известно, от 2012 година досега, Групата на работодателите в МОТ провежда постоянна и целенасочена атака срещу правата на работещите, като заедно с това се стреми да омаловажи авторитета на Комитета на експертите. Това противопоставяне на Групата на работодателите започна с непризнаването на правото на стачка, което, както знаем, е регламентирано в Конвенция 87 и което право вече повече от десетилетия е признато като неразделна част от основните принципи на МОТ. Атаките на групата на работодателите продължиха с поставяне под съмнение на добре мотивираните становища на Комитета на експертите, т.е. на техните позиции относно приложението на други Конвенции на МОТ. Групата на работодателите откровено показва, че не становището на тези независими експерти, а тяхното виждане относно приложението на Конвенциите на МОТ е правилно. Подобна позиция е некоректна, тъй като от 1926 г. Комитета на експертите е упълномощен от Управляващия орган на МОТ да изготвя мотивирани, независими становища относно прилагането на Конвенциите и препоръките в законодателството и в практиката, което становище се представя пред Международния съд като противоположно мнение.

Разбира се, националните правителствата са обезпокоени от задълбочаващите се противоречия в Комитета по приложение на стандартите, които се появиха първо през 2012 г. и след това през 2014 г. Въпреки това Групата на работодателите ясно показа, че ще продължи да наруши функционирането на системата за контрол и надзор на МОТ чрез противопоставяне на правото на стачка и в по-широк план чрез подценяване на ролята на Комитета на експертите. Следователно е необходимо управляващият комитет на МОТ незабавно да предприеме решителни действия и да защити своите принципи и начин на действие. По мнение на МКП единственият начин за това е да се отнесе спорът за правото на стачка към Международния съд за консултативно становище в съответствие с член 37.1 от Устава на МОТ.

Ето защо МКП призовава всички правителства да подкрепят Групата на работниците на предстоящото заседание на Управляващия комитет през ноември. Ако те не направят това ще означава, че правителствата трябва да очакват групата на работодателите да продължи и занапред със своите неоснователни предизвикателства към Комитета на експертите. В резултат системата за надзор на МОТ ще бъде сериозно отслабена и ще бъде затруднена да функционира адекватно.

Подобно нарушаване на основните принципи на МОТ трябва да бъде предотвратено!

По този повод, МКП обявява световна „Седмица на действие“ в защита на правото на стачка. МКП подготви подробен Меморандум за правните основания на правото на стачка, с който убедително опровергаваме основните аргументи на Групата на работодателите С текста на Меморандума може да се запознаете на:

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_final_brief_on_the_right_to_strike.pdf.

В допълнение на сайта на МКП ще бъде публикувана актуална информация за всички инициативи на синдикалните организации по целия свят. По този начин организациите, членуващи в МКП, отново ще изкажем нашата солидарност чрез обединени действия.

Ние сме обединени и нашата позиция ще надделее пред Международния съд !