Състоя се среща на лидерите на национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, на която присъстваха г-н Васил Велев (председател на УС на АИКБ), г-н Божидар Данев (председател на БСК), г-н Цветан Симеонов (председател на БТПП), г-жа Ваня Тодорова (председател на БСЧП Възраждане), г-н Иво Прокопиев (председател на КРИБ), г-н Теодор Дечев (и.д. председател на ССИ), проф. д-р Желязко Христов (президент на КНСБ), д-р Константин Тренчев (президент на КТ Подкрепа).

Във връзка с ускореното влошаване на икономическата обстановка в страната и генериране на социално напрежение, лидерите на партньорските организации предлагат на правителството спешни краткосрочни мерки за овладяване на финансово-икономическата криза.
I. Възстановяване на финансовата дисциплина в държавата чрез:
1. Незабавно изготвяне на график за изплащане в пълен размер до края на първото полугодие на 2010 г. от държавата, общините, държавните и общински предприятия на дължимите суми по изпълнени обществени поръчки, съгласно договорените условия, нормативната уредба и директивите на ЕС.
2. Незабавно възстановяване в законовия срок на ДДС и акцизи към фирмите.
3. Своевременно изплащане към бенефициентите на дължимите суми по еврофондовете.
4. Създаване на публични регистри за дължимите средства по обществени поръчки, ДДС, акцизи и европроекти.
5. Фирмите се задължават след разплащане от страна на държавата, общините, държавните и общински предприятия незабавно да изплатят забавените работни заплати и осигуровки, както и задълженията към подизпълнителите и доставчиците.
6. Незабавно да стартират законови промени, които да гарантират, че периодът на издължаване от страна на държавата, общините, държавните и общински предприятия към фирмите, ще бъде обявен за „ваканционен период“, т.е. без наказателни лихви по дължими данъци и осигурителни плащания, с право на достъп до европроекти и обществени поръчки.
II. Подобряване достъпа до финасов ресурс за реалния сектор и подкрепа на фиска
1. Развитие на капиталовия пазар чрез приватизация на държавни пакети от акции чрез Българска фондова борса.
2. Либерализация на инвестиционния режим на „сребърния фонд“ за инвестиции в ниско рискови български финансови инструменти.
3. Стартиране на допълнителни схеми по оперативните програми и максимално усвояване на европейските фондове до края на 2010 г.
4. Ускорена продажба на емисиите по Протокола от Киото и ускорено приемане на Национален план за преразпределение на квотите за търговия от фирмите с СО2 .
5. Емитиране на еврооблигации от държавата, като буфер за евентуални дисбаланси в бюджета.
6. Правителството съвместно с БНБ да приеме пакет от мерки за облекчаване на достъпа до кредитен ресурс за бизнеса.
III. Подкрепа на доходите на домакинствата и вътрешното потребление
1. Създаване на механизъм за увеличаване на минималната работна заплата от 01 юли 2010 г.
2. Премахване тавана на обезщетенията за безработица и определяне нивото на обезщетение като 60% от осигурителния доход преди загубата на работа от 01 юли 2010 г.
3. Създаване на механизъм за държавна подкрепа на дохода на домакинства с двама безработни за обслужване на ипотечни кредити за единствено жилище.

Социалните партньори, считат че приемането на предложените мерки от страна на правителството е необходимо условие за стартирането на преговорите по Националния пакт за възстановяване на икономиката и заетостта.
Социалните партньори продължават работата си по пакет от мерки в областта на пазара на труда и осигурителните системи.