На 1 септември 2017 г. Luca Visentini, генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите, ще се срещне с френския министър на труда Muriel Pénicaud, за да обсъди преразглеждането на Директивата относно командироването на работници.

Това се случва в продължение на предишната среща между Luca Visentini с президента Макрон на 21 юли https://www.etuc.org/press/trade-unions-meet-french-president-paris и на няколко срещи с министри от други държави по темата относно командироването, включително по тази на естонското и малтийското председателство.

Европейската конфедерация на профсъюзите отдавна призова към засилване и промяна на директивата, която беше подкопана от поредица вредни дела в Европейския съд, които отварят вратата за увеличаване на дъмпинга в заплащането в ЕС.

ЕКП приветства усилията на френското правителство да гарантира, че правителствата от ЕС одобряват едно подобно амбициозно преразглеждане. В същото време ЕКП очаква до края на годината да бъде постигнат положителен компромис и преразглеждането на директивата да се финализира преди изтичането на текущия законодателен мандат.

ЕКП насърчава френското правителство да постави постижими предложения на масата, които да позволят постигането на задоволително споразумение за европейските работници възможно най-скоро.

Visentini ще подчертае пред министъра, че:

  • Най-важното е да се гарантира една и съща заплата за един и същ труд на едно и също място, както и да се гарантира пълното право на командированите работници да се възползват от договорените заплати и условия в колективните трудови договори между работодателите и синдикатите;
  • Не е нужно и не си струва да се настоява за 12-месечен срок за командироване, ако това възпрепятства постигането на съгласие относно преразглеждането: повечето командировки са за по-малко от 6 месеца, а броят на работниците, които биха се възползвали от 12-месечен, вместо 24-месечен срок на командироване е наистина много ограничен;
  • Изключително важно е преразглеждането на директивата да бъде прието, въз основа на двойното правно основание на законодателството за единния пазар и социална политика: принуждавайки съдиите във всички бъдещи дела на Европейския съд да вземат предвид правата на работниците, както и пазарните разпоредби, когато преценяват случаите за командироване на работници.

„Всички синдикални организации в Европа изцяло подкрепят преразглеждането на Директивата за командироване на работници“, твърди Luca Visentini, „включително и в държави, където правителството се противопоставя официално. Намирам за изключително странно, че някои правителства желаят страната им да изнася собствените си граждани като евтина работна ръка в чужбина. Подобна практика би трябвало да бъде спряна. Икономиките с по-ниски заплати трябва да подкрепят увеличаване равнището на възнагражденията и да насърчават опитите за премахване на разликата в заплащането, вместо да одобряват явната експлоатация на собствения им народ.“

„Преразглеждането на Директивата за командированите работници е важно и ще окаже влияние в борбата срещу социалния дъмпинг, но няма да изкорени изцяло проблема. Необходимо е да се предприемат действия за спиране на с дружества, регистрирани само с номер на пощенска кутия, които експлоатират работниците, както и да укрепят трудовите инспекторати, за да могат да прилагат правилно трудовото законодателство и да се занимаят с важни въпроси като фалшивата самостоятелна заетост и злоупотребите с наетите чрез Агенции за временна заетост работници“.

Брюксел, 31/08/2017