Браншовите структури на КТ „Подкрепа” и КНСБ –  Национален синдикат „Тютюнева промишленост“ и Независим синдикат на тютюноработниците разполагат с информация за намерение на търговско дружество, което да подпише договор за получаване на права за производство и продажби на продукция на „София-БТ“ АД, като му се:

– предостави за ползване цигарената фабрика „София-БТ“ АД на ФРАНЧАЙЗИНГ;

– поемане на цялото управление, производство и реализация на продукцията носеща търговските марки;

–  възстановяване на работа на целия работещ персонал във фабриката, които са професионалисти в своите области при полагания от тях труд;

– с предоставената от „София-БТ“ АД информация и за гарантиране на преговорите по придобиване на участие в управлението на фабриката е в състояние при поемане на писмени гаранции и конфиденциалност да се предостави банковата гаранция в размер на минимум 10 млн. USD и определяне на таксите, които съответно ще заплаща при производството на продукция, носеща търговските марки на „София-БТ“ АД.

Браншовите структури алармират,  че ескалира социалното напрежение в над четиристотинте пуснати в принудителен престой работещи в дружеството, като допълнителен факт е и че в момента мениджърски екип на „Булгартабак-Холдинг“ АД е нелегитимен. Това е в резултат на отказа за вписване в Търговския регистър на ръководството, излъчено на събранието на акционерите, което се проведе на 31 март 2016 г., по време на протестите на работниците и служителите от цигарената фабрика в София.

За по-бързото разрешаване и намиране на конкретни решения – „София-БТ“ АД да работи, синдикалните структури на КТ „Подкрепа“ и КНСБ настояват да бъдат проведени преговори между ръководствата на „София-БТ“ АД и Холдинга, кандидата за наемане при пряк ангажимент и с участие на министъра на икономиката – Божидар Лукарски, имайки предвид Закона за тютюна и тютюневите изделия:

 

 ЗАКОН ЗА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. (Изм. – ДВ, бр. 110 от 1996 г., доп. – ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.) Този закон урежда обществените отношения, свързани с производството, окачествяването, изкупуването, промишлената обработка и търговията с тютюн, производството и търговията с тютюневи изделия.

Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 2 – ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. – ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.) Държавната политика в областта на тютюна и тютюневите изделия се ръководи и осъществява от Министерския съвет.

 (3) (Нова – ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.) Министърът на икономиката провежда държавната политика и упражнява контрола в областта на тютюневите изделия.

За да се запазят икономическите интереси на българската държава и спази договора за приватизация, браншовите структури настояват и за участие в преговорите и на председателя на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – Емил Караниколов и негов екип.

Браншовите структури декларират, че ако не бъдат предприети конкретни действия за запазване на трайните работни места на над 400 души и доходите на техните семейства и не бъде прекратено освобождаването на персонал в системата на „Булгартабак-Холдинг“ АД – „Юрий Гагарин-БТ“ АД – Пловдив и „Плевен-БТ“ АД ще предприемат всички синдикални и граждански действия, за да принудят съответните институции да работят по-ефективно в защита на интересите на българските граждани!