Относно: Необходимостта от въвеждане на диференцирана 5% ставка на ДДС за българския хляб

 

Днес, 21.03.2016 г., КТ „Подкрепа” и Националният браншови съюз на хлебарите и сладкарите, след като обсъдиха:

 • нивото на цените на храните от първа необходимост, чийто ръст в отделни периоди е два пъти по-висок от ръста на инфлацията – особено при хляба – въпреки продължаващата близо тригодишна дефлация в страната и спада на цените на горивата;
 • безконтролното разширяване на сивия сектор, особено в областта на хлебопроизводството и необходимостта от спешни мерки за неговото ограничаване;
 • застоя на крайното потребление в България, което през 2013 г. регистрира дори спад и спешната необходимост от оживление в областта на малкия и среден бизнес, който е преобладаващ в България и голяма част от него е с предмет на дейност производство на храни;
 • анализите за приложение на ДДС в ЕС и в световен мащаб – като се има предвид, че само Дания от страните-членки има единна ставка на ДДС, а ЕК е издала нарочни директиви за приложението на ДДС в диференциран вариант;
 • анализите за ефектите от различните ставки на ДДС в общ и диференциран вид по света и ЕС за 2015 г.;
 • вземайки предвид големия относителен дял на ДДС кражбите, корупцията и безконтролното ниско качество на храните поради големия сив сектор;
 • несъмнено по-ефективния подход за стимулиране на потреблението на полезни храни с намаление на ДДС, пред наказанието за консумация на вредни храни, чрез налагане на допълнителен данък:

Се договориха да положат съвместни усилия чрез структурите на социалния диалог на национално равнище за:

Първо: Въвеждане на диференцирани ставки на ДДС в България за храните въобще и в частност хлебопроизводството от 2017 г. в размер на 5%.

Второ: Страните поемат ангажимента да представят на правителството задълбочени анализи за:

 • състоянието на диференцираните ставки в държавите-членки на ЕС и по света;
 • SWOT-анализ за състоянието на сивия сектор в производството на храни в България с акцент хлебопроизводството;
 • подробна оценка на въздействието от промяната на Закона за ДДС при диференцирана ставка на данък добавена стойност, оценка на административните разходи и необходимия административен капацитет с последващо въздействие при очакваното въвеждане на електронно правителство.

СЧИТАМЕ, ЧЕ въвеждането на диференцирана ставка на цените ще създаде предпоставки за постигне значителен положителен ефект най-малко в пет направления:

 • в социален аспект – ще даде възможност за намаляване цените на хляба и увеличаване на достъпа на най-бедната част от българското население до този основен хранителен продукт;
 • ще стимулира съживяване на крайното потребление, което ще доведе и до икономическо и бизнес оживление;
 • ще се постигне намаляване на сивия сектор в произвоството на храни и увеличаване на постъпленията в държавния бюджет от по-големи обороти;
 • ще позволи разкриване на нови работни места за специалистите в областта на произвоството на храни в частност хлебопроизводството;
 • във връзка с изсветляване на сивия сектор ще се постигне увеличаване на постъпленията в осигурителната система.

 

КТ „Подкрепа” и Националният браншови съюз на хлебарите и сладкарите считат, че диференциацията на ДДС трябва да започне от хляба, не само защото това е продукт от първа необходимост, но и защото хлябът е единствената храна, която се произвежда от изцяло българска суровина!

 

За КТ „ПОДКРЕПА”:                                                      За НБСХС:

 

 

инж. Димитър Манолов                                                   Мариана Кукушева

Президент на КТ „Подкрепа”                                         Председател на УС на НБСХС

 

 

*Подписания документ може да откриете ТУК