На 18.09.2019 г. Съюзът за стопанска инициатива слючи административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.051-0002-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, схема за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.051 „Съвместни дейности на социалните партньори“ за осъществяване на проект „Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики и законодателство в областта на чиракуването“.

Проектът е на стойност  1 409 302,44 лв., от които 1 197 907,07 лв. европейско и 211 395,37 лева национално съфинансиране. Главната цел на проекта е чрез съвместни действия на социални партньори да се подобрят възможностите за използване на нови системи, осигуряващи достъп до заетост, базирани на обучението чрез работа (чиракуването) в предприятията, с акцент върху занаятчийските предприятия. Продължителността на проекта е 25 месеца. Той стартира на 01.10.2019 г. и приключва на 01.11.2021 г.

В рамките на проекта ще бъдат изпълнени следните дейности:

Дейност 1. Анализ на законодателството и политиките в областта на чиракуването

Дейност 2. Изготвяне на формат и изисквания за разработване на програми за обучение на чираци

Дейност 3. Разработване на програми за обучение на чираци

Дейност 4. Разработване на методически указания за майстори и обучители-наставници от микро и малки предприятия за провеждане на обучение на чираци

Дейност 5. Пилотно тестване на разработените програми и методически указания за обучение на чираци

Дейност 6. Разработване на предложения за национални политики и промени в законодателството, които да насърчават и подпомагат чиракуването.

По проекта подкрепа ще получат 120 предприятия и ще бъдат разработени 60 програми за обучение чрез работа по отделни занаяти.

–––––––––-––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––––-

Проект № BG05M9OP001-1.051-0002 „Съвместни действия на социални партньори за разработване
на програми за обучение, политики и законодателство в областта на чиракуването“,
по процедура BG05M9OP001-1.051 „Съвместни дейности на социалните партньори“,
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд