На предстоящо заседание на Конфедеративния съвет на КТ „Подкрепа“, на 25.09.2019 г., заедно с дебата по […]
На 18.09.2019 г. Съюзът за стопанска инициатива слючи административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.051-0002-C01 […]