ТРИСТРАННАТА СОЦИАЛНА СРЕЩА НА ВЪРХА – 16 Март 2016 г.

СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ ОТНОСНО

БЕЖАНСКАТА КРИЗА

 1. От началото на бежанската криза, стартирала през 2013 г., в държавите-членки на ЕС навлизат около 2 милиона бежанци. Повече от 1 милион са пристигнали през 2015 г. и още един милион се очаква през 2016 г., поради продължаващите конфликти.
 2. Предприемането на ответни действия по отношение безпрецедентните потоци от мигранти в Европа е спешно. Съветът все още дори не е включил основните предизвикателства пред справянето с хуманитарната криза в границите на ЕС в своята обща работна програма. Засилване на сътрудничеството между страните-членки е единственото решение на извънредните бежански потоци, пристигащи в ЕС, които принудиха някои държави-членки дори да затворят своите границите, излагайки на риск договореното в Шенген.
 3. Шенген е едно от най-осезаемите постижения и пряка полза, в резултат от европейската интеграция на граждани и компании. Едно увреждане или прекъсване на Шенгенското пространство сериозно ще наруши веригата на добавена стойност и в крайна сметка ще унищожи работни места и ще понижи благосъстоянието на хората. И още по-конкретно, крайно необходим е ефективен контрол на външните граници на ЕС. Адекватен размер финансови средства е необходим, за да предостави възможност на Frontex (Европейската агенция за управление на операционно сътрудничество в периферните райони на страните членки на Европейския съюз) да изпълнява ролята си, като същевременно по този начин ще се гарантира, че международната закрила е на разположение на тези, които се нуждаят от такава, в съответствие с Договорите на ЕС и международното право.
 4. Включване на търсещите убежище и бежанците в пазара на труда също е от съществено значение. Европейското население е в процес на застаряване. В редица държави-членки, равнищата на работната сила започва сериозно да спадат. Много незаети свободни работни места, както в областта на високата квалифиция, така и в тази на ниската, съществуват съвместно с високата безработица на територията на цяла Европа. Това от своя страна подкопава общите ни перспективи за реализиране на бъдещ растеж. Освен това именно законната миграция от трети страни е част от необходимите мерки за по-доброто функциониране на нашите трудови пазари и за подобряване на мобилността в ЕС, както и с цел да се гарантира бъдещия ни просперитет и преодоляване на демографските предизвикателства . В наш интерес е хората от цял свят, притежаващи умения, нужни на нашите трудови пазари, да възприемат Европа като привлекателна дестинация, в която да учат, живеят и работят законно.
 5. Правилната интеграция на хората, пребиваващи в Европа, и включването им в обучение, заетост и в обществото като цяло, е от решаващо значение. Организирането на интеграционни курсове, жилища, класове за изучаване на езици и други мерки за образование и обучение е отговорност на държавните власти и на обществото като цяло. Въпреки това, икономическите и социални партньори предприемат голям брой от инициативи, за да да допринесат с каквото могат в тази посока.
 6. Въпросът относно оценката, тестването и проверката на уменията и компетенциите, представлява основа, на която да стъпи обновената политика за включване в трудовия пазар на лицата, търсещи убежище и бежанците в Европа. От решаващо значение е да се повиши капацитета на всички страни в интеграционната верига, за да се спомогне валидирането на знания и умения; това начинание трябва да бъде приспособено към специфичните условия на хората, които не са в състояние да планират своя миграционен процес. Различните пластове на интеграционните пътеки (езиково обучение, гражданско образование, социално подпомагане, баланс на компетенциите, активност на пазара на труда) не винаги са функционират и си взаимодействат така, както трябва. Това представлява пречка за провеждане на едно гладко и базиращо се на човешките права включване в пазара на труда.
 7. Да се насърчи по-добрата интеграция и справедливо участието в трудовите пазари е единственият начин, посредством който да изградим солидарност и социално сближаване и да се предотвратят по-нататъшни социални безредици, недоволство и отхвърляне на бежанците и мигрантите.
 8. Основни теми, според нашето общо становище са:
 • необходимостта от съвместно общоевропейско решение с участието на всички страни-членки на ЕС, чрез което по справедлив, балансиран и разумен начин да се валидират знанията и уменията, както и да бъдат преценени националните/ регионалните икономически нужди;
 • освен това, включването и интеграцията на бежанците, получили разрешително за оставане в ЕС, към обществото и особено в пазара на труда, трябва да бъде обща цел на всички държави-членки.
 1. Европейските икономически и социални партньори подчертават:
 • своята ангажираност и желание за работа с правителствата и останалите заинтересовани страни с цел да проектират и разработят политики за подкрепа и приобщаване. Работодателските организации, както от обществения, така и от частния сектор, търговските и индустриални камари, камарите на занаятчийските работилници, синдикатите, както и някои други, изпълняват важна роля и са ангажирани да насърчават и подкрепят включването бежанците в трудовия пазар и в обществото.
 • многобройните национални действия, ангажиращи работодатели, търговски и индустриални камари, както и синдикатите в процеса по интеграция на бежанци и мигранти. Съгласни сме, че работодателите имат нужда да разчитат на стабилна и квалифицирана работна ръка, адаптирана към техните нужди. Съгласни сме, че включването в работния процес трябва да се базира на равни възможности и еднакво третиране между националните и мигриращите работници, като се вземе предвид обективното положение на бежанците, като част от активните инструменти на пазара на труд, достъпни за търсещите работа.
 • необходимостта от координирана, общоевропейска програма за предоставяне на ПОО, чиракуване за бежанци / мигранти, обхващаща не само държавите на транзитно преминаване – вътре в ЕС и съседните му държави – но също и приемащите ги страни.
 • Предизвикателството, с което се сблъскват местните публични услуги, тъй като те са изправени пред на необходимостта от подобряване капацитета на новопристигнащите хора с цел да допринесат за местния трудов пазар в момент, в който ресурсите стават все по-оскъдни, като едновременно с това не бива да причиняват спад в услугите към местната общност.
 • въздействието от появата на стотици хиляди бежанци в областта на обществените услуги, както и че е необходимо страните-членки да използват възможностите за проява на гъвкавост, включени в рамките на Пакта за стабилност и растеж, ако имат желанието да се справят с фискалните последици от бежанската криза.
 • че миграцията, управлявана по правилен начин, би могла да изиграе важна роля в борбата със спадащия коефициент на населението в трудоспоспособна възраст, причината за който се крие в застаряващото население на Европа.