Одобрено на заседание на Изпълнителния комитет на ЕКП, 15 -16 март 2017 г.

 

По време на срещата в Малта и малтийското председателство на Европейския съюз, Европейската конфедерация на профсъюзите затвърди своя ангажимент, че работниците и гражданите както във Великобритания, така и в останалата част на ЕС – не трябва да плащат цената за Брекзит.

Като основен и общ приоритет бяха посочени: закрила на трудовите права, работните места и жизнения стандарт.

ЕКП призовава за договаряне на разумни условията по член 50, които да доведат до постигане на социално и икономическо споразумение, защитаващо работните места, жизнените стандарти и правата на работниците, а не просто сключване на споразумение за свободна търговия, изградено върху платформа на спад в заплащане, данъци и стандарти. Нужни са равнопоставени условия.

Създаване на подходяща рамка за провеждане на преговори

Правителството на Великобритания заяви, че скоро ще стартира процедура по напускане на Европейския съюз по силата на член 50 от Договора за Европейския съюз (ДЕС).

Задействането на член 50 изисква Европейският съвет да приеме  рамки и насоки, определящи базата, върху която ще се провеждат преговорите по условията за излизане и бъдещи отношения между ЕС и Великобритания. ЕКП счита, че е от съществено значение тези указания да укрепят постигането на амбициозно споразумение за икономическо и социално сътрудничество след Брекзит, което вярваме, че ще бъде в общ интерес на всички нас.

 

За да се запазят работните места и да бъдат избегнати негативни последици за икономиките на ЕС и на Великобритания, от съществено значение е насоките да положат основата на един добре организиран и справедлив преговорен процес. Указанията трябва да определят как ще се управляват сложните преговори, вземайки под внимание особено широкия спектър от въпроси, които трябва да бъдат засегнати: правото на оставане, на работа, на обучение, на пътуване, гражданското въздухоплаване, сухопътния транспорт, селското стопанство, рибарството, техническите стандарти, обществените поръчки, научните изследвания, Шенген, на образование (включително конкретни проекти като ERASMUS + и HORIZON), здравеопазване, статистика, околна среда, медии, финансови услуги, данъчно облагане на спестяванията, права на половете, заетост, пенсии, права на потребителите, Europol, Eurojust и Euratom и всичко това са само няколко примера. В същия контекст закрилата на производството, здравеопазването, обществените услуги и свързаните с тях работни места трябва да бъдат с висок приоритет.

За да се гарантира уреждането на всички тези въпроси по правилен начин, както и че работните места и социалните права са добре защитени, ЕКП е убедена, че Великобритания трябва да запази членството си в единния пазар и митническия съюз на ЕС, заедно с правилата и свободите, свързани с тях, включително и по отношение на ролята на Съда на ЕС.

Това, което бъде решено по време на предстоящите преговори ще определи рамката за бъдещето и ще има дългосрочен ефект върху работните места, жизнените стандарти и правата на работниците.

 

ЕКП призовава за Европейския съвет да разработи насоки, които да разпишат ясна пътна карта за преговорите и по-специално да:

1.Гарантираучастието на синдикалните организации във всички етапи на преговорния процес, включително при подготовката на мандата и при воденето на преговорите; в тази връзка, насоките следва да бъдат в най-голямата възможна степен  прозрачни, освен в случаите, за които се налага повишена поверителност.

2.Поставият такива цели при преговорите, които правилно да отчитат реалните интереси на гражданите и работниците, както в ЕС , така и във Великобритания, например, като например  да се изиска споразумение за излизането да отговаря на изискванията за защита на работните места, да запазва условията на живот и труд, най-високото ниво на стандартите за заетост и осигуряването на равенство между половете, насърчаването на здравето и безопасността, опазването на околната среда и защитата на потребителите.

  1. В самото начало на преговорите да бъдат дадени гаранции, че работниците няма да бъдат използвани като разменна монета. Това означава, че насоките следва да предоставят право на престой, работа, свободно движение и да осигурят спазването на тези гарантирани права, както за гражданите на Обединеното кралство в ЕС , така и за европейските граждани  във Великобритания и до гражданите. Същевременно трябва да бъде договорено справедливо споразумение за бъдещето на свободното движение на работната сила

4.Задължи Великобритания да транспонира напълно европейското  социално законодателство в нейното законодателство, за да се защитят правата на работниците, включително да бъде прието клауза за недопускане на регресия. Насоките следва също така да наложат принципа  законодателството на Обединеното кралство да продължи да върви в крак с развитието на социалните достижения на правото на ЕС, с цел в бъдещите отношения да се избегне социалния дъмпинг между Великобритания и ЕС и да гарантира, че британските работници няма да бъдат считане за втора класа граждани.

  1. Предостави гаранции, че преговорите ще разрешат специфичното положение на Северна Ирландия и на Република Ирландия, включително да бъде постигнато споразумение за периода след излизането в защита на Споразумението от Разпети петък и да бъде осигурена стабилна защита на правата на пограничните работници. По същия начин, преговорите трябва да обърнат специално внимание на положението на Гибралтар.
  2. Даде уверение, че преговорите ще включват и споразумение за преходен период, което да се даде време за корекции. Условията на преходния период трябва да бъдат част от преговорите за излизането и не трябва да бъдат отделно споразумение, договорено след преговорите за излизане. По време на преходния период, действащите в момента правила и процедури на ЕС трябва да бъдат спазвани, включително тези на социалното законодателство и ролята на Съда на ЕС.
  3. Да допуска, че може би ще бъде необходим период по-дълъг от двете години, за да бъдат приключи преговорите за споразумение. Трябва да бъде отделено достатъчно време за да бъдем уверени, че всички въпроси и проблеми, изброени в тази статия ще получат своето правилно решение при разпоредбите за прехода.

8.Отбележи, че в случай на реална отмяна на член 50, това ще бъде улеснено.

  1. Включва мерки за гарантиране, че преговорите ще бъдат проведени в съответствие с насоките, като включително се изисква редовно представяне на доклади с оценки на въздействието, определящи вероятното въздействие върху работните места, върху жизнените стандарти и правата на работниците в Европа и Обединеното кралство.

И накрая, като признава, че вече е налице отрицателно въздействие върху работните места и работниците, ЕКП призовава за незабавно създаване на механизми за финансиране, които да противодействат на всички вредни за работните места и за местните общности последици.