ДО
Г-Н РУМЕН РАДЕВ
ПРЕЗИДЕНТ 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 

ДО
Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ
МИНИСТЪР–ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 

ДО
Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,
УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

 

      Конфедерацията на труда „Подкрепа“ следи с безпокойство и ангажирано  внимание развитието на епидемичната обстановка в страната и предприетите в тази връзка действия на изпълнителната власт в лицето на служебното правителство. С издадената от министъра на здравеопазването Заповед № РД-01-856 от 19.10.2021 г. бяха въведени нови противоепидемични мерки, които наред с одобрение в една част от обществото, предизвикаха бурни граждански реакции и бяха посрещнати с множество критики, включително от експерти в областта на медицината и правото. Начинът на въвеждане и реализиране на мерките създаде предпоставки за нееднозначното им тълкуване и  разнопосочно прилагане. Възможността определени икономически дейности да продължат да се осъществяват, излизайки извън обхвата на наложените забрани, бе изтълкувана и приложена като изискване и условие за упражняване на конституционно гарантираното право на труд, без да са налице безспорни нормативни основания за това. Публично дебатирани бяха различни по естеството си противоречия с действащото национално законодателство и юридически затруднения пред прилагането на установените със заповедта изисквания, както и технически и административни проблеми. Тези констатации се потвърждават от множество публикации и експертни становища, вкл. Становище на Комисията за защита на личните данни по повод обработването на данни за ваксинационния статус, както и на Комисията за защита от дискриминация, с което се препоръчва преразглеждане и прецизиране на Заповед  № РД-01-856 от 19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването.

      Конфедерацията на труда „Подкрепа” споделя разбирането, че човешките живот и здраве са висши ценности, съхраняването на които в определени случаи може да изисква ограничаване на определени права и свободи на гражданите. Тези ограничения обаче следва да се извършват по един безспорно законосъобразен начин при балансирана преценка на всички останали общественозначими интереси.

      Напомняме, че с предприемането на извънредни законодателни решения, още в началото на епидемичната криза, бяха регламентирани възможности за преустановяване на работа в условията на извънредно положение и извънредна епидемична обстановка. За тези случаи бе установено и правото на получаване на възнаграждение за времето, през което работата е преустановена. Действията на работодателите, а вече и на някои органи по назначаване, в изпълнение на Заповед № РД-01-856 от 19.10.2021 г. на практика излизат извън тази правна рамка, което поставя в сериозен риск заетостта и доходите на работниците и служителите. Чувствителността към този риск ескалира в условията на галопиращи цени и енергиен недостиг в началото на очаквано тежък зимен период. Последното нещо, от което се нуждаем в този момент и при разразяващата се поредна и изключително сериозна по мащабите си здравна криза, е противопоставянето на обществени групи една на друга, съпроводено с нарастващо напрежение и допълнителна загуба на доверие в институциите.

      Наложената със Заповед № РД-01-856 от 19.10.2021 г. забрана за посещение на определени търговски, туристически и развлекателни обекти и извършване на определени дейности не е абсолютна, доколкото предоставя възможност в определени случаи, забранителният режим да бъде преодолян при наличието на определени предпоставки, отнасящи се до здравния статус на служителите в обектите и на техните клиенти. Тази допълнително дадена възможност масово се възприема и прилага като наложена забрана за упражняване на труд от лица, които не притежават съответния здравен статус, без такова ограничение да е въвеждано, като при тези обстоятелства недопускането до работа не може да се реализира законосъобразно при съществуващата нормативна уредба и това е причина за повсеместно използване на принудителни механизми, в основата на които стои заплаха за заетостта или изплащането на възнагражденията. Нашата отговорност, като национално представителна синдикална организация, ни задължава да предприемем реципрочни и адекватни мерки срещу всяко незаконосъобразно и непропорционално посегателство над правата и интересите на българските работници и служители, поради което нашите професионални и регионални структури ще бъдат призовани да окажат необходимото съдействие на членовете ни в тези случаи. На фона на тези предизвикани от заповедта реакции се появиха публични изявления на представители на изпълнителната власт, като това на заместник-министъра на здравеопазването д-р Димитър Петров, според които е планирано предстоящо разширяване на обхвата на мерките и тяхното мултиплициране спрямо други сектори, включително държавната администрация и образователните институции. Основателно възниква въпросът, дали да се очаква забрана за дейността на институциите и създаване на алтернативна възможност същите да функционират, само ако евентуално служителите и гражданите ползващи административни услуги притежават съответния здравен статус.

      Конфедерацията на труда „Подкрепа” счита, че начинът на въвеждане на противоепидемичните мерки, възприет чрез Заповед № РД-01-856 от 19.10.2021 г. демонстрира хаотичност, непредвидимост и несигурност в обществените отношения и в частност тези, свързани с полагането на труд. Основна причина за това намираме в липсата на комуникация и каквото и да е предварително обсъждане и съгласуване на тези мерки и ефекта им върху обществото и гражданите. Отсъствието на ясно и най-вече своевременно представяне и разясняване, както и на обществен дебат с отчитане позицията на възможно най-широк кръг участници, води не само до неразбиране на мерките, но и  до тяхното неприемане, а оттам и до тяхната недостатъчна ефективност.

      Конфедерацията на труда „Подкрепа” споделя своята сериозна загриженост и притеснение от задълбочаващата се здравна криза и като социално отговорна организация,  ще подкрепи всяко действие насочено към запазване на живота и здравето на българските работници и служители, когато същото по своята пропорционалност и законосъобразност е допустимо и когато последиците от тези действия са подложени на внимателна, всестранна и обективна оценка.

      В този смисъл, настояваме безопасността на работната среда да се гарантира, без да се препятства по какъвто и да е начин пряко или косвено упражняването на правото на труд.

     Необходимо е изпълнителната власт да инициира и предложи за обсъждане ясни, категорични и незабавни механизми за адекватно компенсиране на доходите на работниците и служителите, както и на бизнеса при случаи на преустановяване на работа във връзка с извънредната ситуация и при прилагане на настоящите и бъдещи противоепидемични мерки.

      Междувременно, правителството следва безусловно и в спешен порядък да се ангажира с осигуряване на безплатни тестове, както и безплатно извършване на манипулацията по тестване във всички случаи, когато това е необходимо по преценка на съответния работодател или орган по назначаване. Всяка организационна и финансова ангажираност на работника или служителя при провеждане на „здравен филтър” е осъществяване на косвено, но категорично препятстване на възможността да се полага труд от българските граждани. Конфедерация на труда „Подкрепа” настоява да се обезпечи с необходимия ресурс и възможността, когато това е необходимо, да се реализира здравен филтър и спрямо ваксинирани и преболедували работници и служители, доколкото това би осигурило максимална ефективност на мерките и сигурност на работното място.

      Предвид всичко посочено, настояваме за преразглеждане и прецизиране на въведените противоепидемични мерки, както и за своевременно и активно обществено обсъждане на всички бъдещи действия на правителството, засягащи реализацията на основни права и свободи на гражданите на Република България.

 

С УВАЖЕНИЕ:

 

                  ИНЖ. ДИМИТЪР МАНОЛОВ
                  ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“

 

Изтегли становището ОТТУК.