До
Г-жа Десислава Атанасова
Председател на комисията по здравеопазване към
Народното събрание на Република България

Уважаема г-жо Атанасова,

Във връзка с изпратеното писмо за становище на КТ „Подкрепа“ относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, 054 01 69, внесен от н.п. Мартин Заимов и Ваньо Шарков, нашето становище е следното:

Подкрепяме целите и духа на предложения текст за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване.

В същото време обръщаме внимание на Вас и на вносителите, че предложеният текст в този вид и сам по себе си няма да промени ситуацията в бъдеще. Според данни на финансовия министър г-н Дянков 1 235 млн лв. и сега стоят в резерва на НЗОК, който е част от консолидирания държавен бюджет в България и част от фискалния резерв. На практика те не се харчат за никакви цели, в това число и за здравеопазване, като по този начин се подменя и се опорочава философията на здравно- осигурителния модел.

Поради тази причина считаме, че предложеният законопроект следва да се обвърже и с изменeния в Закона за бюджета на НЗОК, където размерът на сумите, заделян в преходния остатък /резерва/ да бъде в съотношение /процент/ спрямо общите приходи от вноски и трансфери на годишна база, както и да се лимитира крайната сума, необходима за резерв на НЗОК.

Освен това е необходимо да се отдели преходният остатък /резерва/ на НЗОК от фискалния резерв на държавата и бюджета на НЗОК да бъде отделен от консолидирания държавен бюджет. Необходимо е същият да премине на пряко управление на висшия управителен орган на НЗОК. Тези промени кореспондират с възстановяване обществения характер на институцията НЗОК и връщане на трипартизма в управлението й. Това е и решението на Националния съвет за тристранно сътрудничество антикризисна мярка 58, приета от Министерски съвет на Република България, както и становище на Икономическия и социален съвет на България и нормалната практика в страните от Европейския съюз.

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване е качен като допълнителен файл, който можете да свалите.