Законът за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, който разглеждаме, е всъщност закон за изменение и допълнение на множество нормативни актове, които регулират данъчното облагане. КТ „Подкрепа“ намира този подход за неприемлив, тъй като предложените промени в другите данъчни закони не са по-малко значими от тези в ЗКПО и не произтичат от измененията в него.

По същество КТ „Подкрепа“ приема така направените предложения в ЗКПО. Намираме за положителна промяната, вследствие на която работодателят вече ще подава данните за изплатени възнаграждения по граждански и авторски договори в НАП и те ще бъдат въведени в електронната форма на данъчната декларация, като по този начин се намалява административната тежест и за работници, и за работодатели. Намалява се и екологичният отпечатък, тъй като вече няма да се издават ненужни служебни бележки на хартия.

Подкрепяме и изменението в Закона за местните данъци и такси, според което гражданите, декларирали повече от едно основно жилище, губят 50-процентното намаление на данъка, докато не коригират имотните си декларации и не посочат само едно основно жилище.

КТ „Подкрепа“ изразява несъгласието си с част от промените в Закона за местните данъци и такси, засягащи данъците върху автомобилите, които ще рефлектират върху нискодоходните групи. А именно:

  • Компонентът, който определя стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, дава възможност за увеличаване на данъците за автомобилите с ниска мощност (под 37 kW). Мотиви за тази промяна не са посочени.
  • Увеличава се коригиращият коефициент за годината на производство за 15-годишните и над 20-годишните автомобили. Като данъкът за 15-годишните се увеличава с цели 30%. Допуснахме, че това е техническа грешка и в рамките на обсъждането в комисия към НСТС изразихме надежда, че тя ще бъде коригирана във финалния вариант на законопроекта, но, за съжаление, това не е направено.
  • Необяснима е и промяната, според която отпада облекчението за автомобилите с ниска мощност (до 74 kW), които отговарят на съответни екологични изисквания (чл. 59, ал.2), като облекчението остава само за мотоциклети и мотопеди.
  • Категорично не приемаме отпадането на облекчението за автомобили, снабдени с катализаторни устройства. Твърдението, че няма начин да се установи дали имат или не катализатор, е невярно. Всяка година регистрираните автомобили преминават през технически преглед, който включва преглед и на катализаторите. Ако законодателят няма доверие във фирмите, които извършват техническите прегледи, то следва да засили контрола там или да предприеме мерки за централизирани годишни технически прегледи, не да наказва гражданите, които са инвестирали в по-екологични автомобили.

Тъй като така предложените ни данъчни промени са всеобхватни, КТ „Подкрепа“ напомня, че през 2017 г. беше организирана гражданска инициатива за въвеждане на необлагаем минимум върху доходите на физическите лица и диференцирано ДДС за стоки от първа необходимост. Тези две предложения бяха подкрепени от над 30 000 български граждани. Ниският плосък данък без необлагаем минимум не доведе до очакваните благотворни за българската икономика резултати, но продължава да натоварва непропорционално нискодоходните групи граждани.

КТ „Подкрепа“ настоява този важен разговор да се проведе на експертно ниво в рамките на социалния диалог с представители на Министерство на финансите и Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание. Още повече, че в няколко поредни годишни доклада на ЕК за България се посочва, че действащата данъчна система в страната не спомага за редуциране на неравенството, което е най-високо в целия Европейски съюз.

 

С УВАЖЕНИЕ:

ИНЖ. ДИМИТЪР МАНОЛОВ
ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“