Земеделието е стратегически отрасъл за страната, а обещаният за дългосрочни, целенасочени политики за подпомагането му са залегнали във всички управленски програми на всички управлявали досега партии в България. С решение на Министерски съвет № 447 от 09.08.2017 г. беше приета правителствена програма със заложени приоритети, мерки и цели в областта на земеделието, храните, рибарството и горите, които с този недофинансиран бюджет на ресорното министерство няма как да бъдат изпълнени.

За поредна година не се предвижда ръст на разходите на министерство на земеделието, храните и горите. За поредна година министерството на финансите не се съобразява с предложения проект за бюджет от страна на МЗХГ и налага бюджетна рамка, с която министърът на земеделието и респективно агенциите второстепенни разпоредители с бюджетни средства, отговарящи за изпълнение на съответните правителствени програми, мерки и цели в областта на земеделието, храните, рибарството и горите е необходимо да се съобразят и да изпълнят. С приетия на първо четене Закон за Държавния бюджет на Република България за 2018 г., въпреки благоприятния икономически цикъл и повишените възможности, прогнозирани в приходната част на бюджета за 2018 г., МЗХГ е единственото министерство, в което няма увеличение на разходите както за персонал, така и за издръжка и капиталови разходи.

 КТ “Подкрепа“ като национално отговорен синдикат, представляващ работещите в МЗХГ и агенциите второстепенни бюджетни организации към него, е загрижена за успешното развитие на българското селско и горско стопанство. От адекватното финансиране и функциониране на отделните агенции пряко зависи животът и здравето както на българските граждани, така и на всички европейци. Опазването на българската гора следва да е първи приоритет в политиката за успешно справяне с климатичните промени и последствията от тях. В тази връзка настояваме за промяна в политиката и практиката „копи-пейст“ през последните години на изготвяне на бюджет за МЗХГ, като най-сетне бъде изготвен бюджет, съобразен с политиките, заложени в европейските регламенти и българското законодателство, както и произтичащите от тях отговорности на министерството.

КТ „ПОДКРЕПА“ НАСТОЯВА ЗА СЛЕДНИТЕ КОРЕКЦИИ В ЧЛ. 23 ОТ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2018 Г.:

 1. Българската агенция по безопасност на храните е гарант за осъществяването на ефективен контрол за безопасност по цялата хранителна верига, което засяга не само националната сигурност на Република България, но и сигурността на целия Европейския съюз. Като страна член на Европейския съюз, България е поела ангажимент да интегрира селскостопанския сектор в структурите на Европейския съюз. Поради географското си положение държавата ни е постоянно застрашена от проникването на остри и хронични инфекции и зарази, поради непрекъснатия трафик на хора, животни, транспортни средства, пренасяне на карантинни вредители по растенията и растителни продукти и други.

Като външна граница на Европейския съюз от основно значение и за Съюза е осигуряването на всички необходими условия за ефективното функциониране на системите за осъществяване на държавния ветеринарно-санитарен контрол и ефективния граничен контрол. Необходимо е да бъдат изравнени стандартите на диагностичните изследвания и експертизи с тази на страните от ЕС, с оглед повишаване на доверието и авторитета на диагностичната система при свободното движение на животни, стоки и храни от животински и неживотински произход. Всичко това ще допринесе за постигане на целите на бюджетна програма “Безопасност по хранителната верига“ в областта на земеделието и селските райони, изпълнявана от БАБХ. Всички тези мерки и усилия са свързани с развитието на високопродуктивно, конкурентоспособно земеделие в съответствие с европейските стандарти за качество и безопасност на храните и технологиите за получаване на растителна и животинска продукция, отговаряща на потребностите на пазара.

Постигането на висока степен на защита здравето на хората, здравето на животните и околната среда посредством упражняване на ефективен контрол на всички етапи (производство, преработка, съхранение, внос, транспортиране, разпространение, включително хранене на животните) е възможно само с добре платени специалисти, както и с осигуряване на адекватни условия на труд, отговарящи на високите отговорности, с които са натоварени. Понастоящем липсват базови активи и консумативи за изпълнение на възложените отговорни задачи.

Ето защо са необходими следните допълнителни средства:

 • Увеличение на средствата за персонал с 6 441 300 лв. – това са средства, необходими за приложение на Наредбата за условията и реда за оценяване на изпълнението на служителите в държавната администрация, както и средства за актуализиране на работните заплати на работещите в БАБХ, така че да отговорят на високите изисквания за заемане на съответната длъжност.
 • Увеличение на средствата за издръжка с 3 097 346 лв. – извършване на задължителните лабораторни изследвания и за поддържане на лабораториите със скъпоструващи консумативи, за които всяка година няма финансиране.
 • Увеличаване на средствата за капиталови разходи с 16 880 920 лв. – всяка бюджетна година капиталовите разходи се отлагат за следващата и това е бомба със закъснител, тъй като не се изпълняват поети ангажименти от страна на България за гарантиране на безопасността по хранителната верига. При проведени мисии в БАБХ от Европейската комисия и Генералния общ одит е констатирано многократно, че липсва лабораторна апаратура, което затруднява изпълнението на контролните програми, съгласно Европейското законодателство. В случай че България не предприеме действие за осигуряване на достатъчен лабораторен капацитет за изследване на храни от животински и растителен произход и не спази изискванията на Европейското законодателство, съществува риск при следващи мисии да бъде наложена предпазна мярка относно вътреобщностната търговия с храни и суровини. Това ще доведе до тежки загуби за бизнеса и икономиката на страната.

При невъзможност на осигуряване на необходимите средства за БАБХ от така структурирания вече Проектозакон за държавния бюджет в частта за МЗХГ, настояваме същите да бъдат предвидени като разход за финансиране от централния бюджет или в краен случай да се предприеме действие за извеждане на Българската агенция по безопасност на храните като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити и на пряко подчинение на Министерски съвет.

 1. Изпълнителната агенция по горите е отговорна за съхраняването и увеличаването на горите и дивеча, както и за гарантирането на устойчиво и многофункционално стопанисване на горите, т.е. работи за поддържането на баланса между екологични, социални и икономически ползи за обществото.

Екологични аспекти: чрез ефективно опазване и съхраняване на горите и дивеча, България дава своя принос в борбата с измененията на климата, за опазване и осигуряване на питейна вода, опазването на биоразнообразието и местообитанията, както и за защита от ерозия.

Социалният аспект е резултат от правилно планиране на дейностите в горите (като създаване на нови гори, добив на дървесина и на други лесовъдски мероприятия), особено в селски райони следва да се създаде допълнителна трудова заетост в сектора. Очакваното развитие в областта екотуризма би дало възможност за предоставяне на допълнителни услуги и да допринесе за поддържане на висока степен на заетост.

Икономическите аспекти на ползата от горите са увеличаване на приходите в сектора и в държавният бюджет чрез увеличаване на горските ресурси и дивечовите запаси; чрез ефективното им управление, предоставянето и възмездяването на обществените ползи от горите; чрез подобряване на ефективността от контрола и опазването от пожари; ограничаване на незаконните дейности.

Правилното планиране на национално, областно и местно ниво на дейностите в горският сектор и горските територии, както и контролът върху изпълнението на нормативната уредба от висококвалифицирани експерти ще доведе до опазване на горите в полза на обществото.

Всичко това ще бъде възможно чрез адекватно финансиране от бюджета на МЗХГ, поради което са необходими следните корекции на бюджета на ИАГ:

 • Увеличение на средствата за персонал с 3 236 185 лв. – тези средства са необходими за приложение на Наредбата за условия и реда за оценяване на изпълнението на служителите в държавната администрация, както и средства необходими за актуализиране на работните заплати на работещите в ИАГ, така че да отговорят на високите изисквания за заемане на съответната длъжност.
 • Увеличаване на средствата за издръжка с 3 034 456 лв. – недофинансирането на средствата за издръжка периодично пречи на изпълняването на плана за дейностите по контрола и опазване на горските територии.
 • Увеличаване на средствата за капиталови разходи с 1 200 000 лв. – необходими са средства за постепенна подмяна на автомобилния парк, който предвид лошите терени на работа е амортизиран и морално остарял.
 • Увеличаване на средствата за програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита“ – 2 000 000 лв. – тези средства са необходими за изпълнение на дейности за инвентаризация на горските територии и изготвяне на планове за защита от пожари, ловностопански планове и областни планове за развитие на горските територии в изпълнение на Закона за горите.

Необходимо е да се предприемат действия за провеждане на Национална горска инвентаризация, която е необходима за установяване на количественото и качествено състояние на горския ресурс в България. Състоянието е в пряка връзка с възможните приходите от него. Тази оценка ще има отношение и в бъдеще за плащаните от България вредни емисии. След 2030 година се предвижда вредните емисии да се плащат на база горски фонд и стойността им ще бъде много висока. България има икономически интерес да направи тази Национална горска инвентаризация в определените срокове до края на 2020 година. Необходимо е да се предвидят целеви средства за нейното извършване в срок.

 1. “Напоителни системи“ ЕАД – съгласно параграф 46 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за водите, дружеството е със задължение за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите на територията на цялата страна. Необходимите средства за извършване на тези дейности са:
 • Средства за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършването на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите в размер на 20 451 000 лв. за 2018 г. Предвидените в проекта за Закона за държавния бюджет средства за 2018 г. са едва 17 000 000 лв. Необходимо е увеличение с 3 451 000 лв.
 • Увеличение на средствата за инвестиционни разходи с 8 880 000 лв. През последните 10 години в бюджета на МЗХГ не са осигурявани средства за инвестиции в публичната хидромелиоративна структура.

Обръщаме внимание, че съгласно Решение на ЕК от 20.12.2011 г. относно прилагане на чл.106, параграф 2 от Договора за функциониране на Европейския съюз за държавната  помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес, максимално допустимият размер за компенсация е 15 млн. евро на година /чл.2,т.1,б „а“/. При невъзможност тези необходими средства да бъдат разчетени в бюджета на МЗХГ настояваме да бъдат предвидени в Централния бюджет.

 1. Крайно наложително е увеличение на бюджета на Селскостопанска академия с 5 000 000 лв. – дългогодишното неглижиране на състоянието и проблемите на Академията води до задълбочаването им. Належащо е актуализирането на работната заплата на персонала в Селскостопанската академия. След влизане в сила на планираното увеличение на учителски заплати, доценти и професори в системата на ССА ще получават възнаграждение по-ниско от минималното стартово възнаграждение на учителите.
 1. Изпълнителна агенция “Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ – необходимостта от сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове и нуждата от висококвалифицирани специалисти, които да работят в нея, изисква допълнителни средства в бюджета на МЗХГ в размер на 517 000 лв.
 1. Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ – след горчивия опит от щетите върху икономиката на страната, нанесени от градушките през изминалия сезон, считаме че следва максимално да се ускори разширяването и модернизацията на системата за борба с градушките. На първо място чрез разширяване на обхвата – до 60% населено място и до 90% обработваема земя и трайни насаждения. За тези цели се изисква перфектна организация, достатъчно и високо квалифициран персонал, който да е оборудван адекватно.
 • Необходимо е увеличение на разходите за персонал в размер на 3 988 000 лв.
 • Необходимо е увеличение на разходите за издръжка в размер на 8 340 000 лв. – постоянна издръжка и оборудване за новопостроените ракетни площадки и полигони, както и за ракети.
 • Необходимите средства за капиталови разходи, свързани с разширението на защитаваната територия са в размер на 5 536 000 лв.

ОЩЕ ВЕДНЪЖ ИСКАМЕ ДА ПОДЧЕРТАЕМ, ЧЕ:

БАБХ изпълнява важна роля в ЕС и България по контрола на храните. На основание регламент ЕО№882/2004г. на  Европейския парламент и Съвета на министрите, държавите членки, особено тези по външните граници на ЕС, трябва да разполагат с достатъчен ресурс за осигуряване на необходимите по брой и квалификация персонал, както и други ресурси за осъществяване на ефективен контрол на храните, който се извършва от акредитирани лаборатории на БАБХ. Трябва да се има в предвид, че от България се изисква оборудване на гранични инсекционни пунктове, които отговарят за ветеринарната проверка на продуктите, влизащи в ЕС. По същество БАБХ е част от системата за гарантиране на националната сигурност на страната.

Ето защо независимо от краткия срок между първо и второ четене на държавния бюджет за 2018 г. КТ “Подкрепа“ настоява за спешно разглеждане на направените предложения и включването им в окончателния вариант на Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.