Последните актуализирани текстове ни бяха изпратени едва вчера, поради което ще се съсредоточим само върху точките, по които изказахме несъгласие на заседанието на НСХУ.

1.) По проекта за Постановление на МС за приемане на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, раздел II Заетост.

  • Считаме, че в чл. 29, ал. 2; чл. 30, ал. 2 и чл. 31, ал. 2 задължението за закупуване на стоки или ползване на услугите трябва да бъде в размер на три пъти минималната работна заплата. В структурата на цената на стоките трудовите възнаграждения имат много малък дял. Основните разходи са за материали, електроенергия и пр. По този начин се дава възможност за избягване на задължението за изпълнение на квоти за наемане на хора с увреждания.

В актуализирания вариант текстът „месечния размер на минималната работна заплата“ е заменен с „двукратния месечен размер на минималната работна заплата“, без да са приложени аргументи и калкулации, които доказват, че по този начин наистина неизпълнилият квотата работодател я компенсира косвено, чрез закупуване на стоки и услуги, произведени от хора с увреждания. Това беше и причината при обсъждането на Закона за хората с увреждания КТ „Подкрепа“ да подчертае, че предвиждането на алтернативни мерки всъщност оставя широко отворена врата за неспазването на квотите.

  • Категорично против сме прехвърлянето на задълженията за изпълнение на квотите от един работодател на друг, залегнало в чл. 32. Приемането на този подход ще доведе до гетоизиране на хора с увреждания в едни предприятия, в едни сектори, а целта би трябвало да бъде интеграция в целия трудов пазар.

2.) По проекта на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания

  • Така предвидената оценка подценява някои видове увреждания, особено сензитивните такива, което ще доведе до редуциране на правата им за достъп до подпомагане.
  • Никъде не е включена самооценката и каква тежест ще има тя.
  • Посочено е, че социалният работник изготвя „обективни констатации за наличните функционални дефицити на човека с увреждане въз основа на събраната информация“. Но социалният работник няма медицинско образование и трудно може да оцени нуждите на човека с конкретно увреждане.
  • Не е предвидено, че при някои заболявания има прогресивно влошаване на състоянието, което налага различни мерки за подпомагане.

КТ „Подкрепа“ смята, че има нужда от прецизиране на методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания, тъй като в настоящия си вид дава възможност за орязване на права. Настояваме също в изготвянето на оценката да бъде включен специалист, който познава конкретното заболяване и може да препоръча адекватни помощни средства и пр.

Бързането не може да се оправдае с дадено обещание за конкретна дата, от която да започне прилагането на методиката. Ако тя е далеч от съвършенството, по-скоро има потенциал да навреди на хората с увреждания. КТ „Подкрепа“ настоява да не повтаряме грешката с Наредбата за медицинската експертиза.