КТ „Подкрепа“ намира увеличението на минималната работна заплата за първо задължително условие към увеличението на доходите в България. В този смисъл подкрепяме както предложения нов размер на МРЗ, така и плановете за продължаване на нарастването на минималната заплата, като смятаме, че е необходим още по-амбициозен график.

Живеем в глобализиращ се свят, хората са свободни да пътуват и да избират къде да работят и живеят. Непоносимите условия на труд, обидно ниското заплащане и невъзможността да бъдат покрити минималните жизнени потребности на семейството имат алтернатива – емиграцията. Колкото и демографски стратегии да напишем, колкото и умилителни писма да им изпратим, хората няма да се върнат, ако тук, в тяхната родина, не бъдат създадени условия за нормален живот.

Минималната работна заплата е единственият пасивен механизъм, който държавата може да използва за увеличение на доходите от труд. Другите подходи изискват по-енергична намеса в икономиката и обуздаване на стремежите към печалба чрез изцеждане на човешкия капитал на нацията.

Видно от данните за доходите за периода 2012-2016 г., декларираните приходи на едно лице до 1000 лв. по публикуваните групи доходи се увеличават основно в групата, обхваната от минималната работна заплата (250-600 лв.), което е резултат само и единствено от увеличението на МРЗ. Това се отразява слабо на следващата група и категорично не измества по-високите доходи. Тези данни са илюстрация на факта, че работодателите отказват да увеличават заплатите, въпреки подобряването на икономическия климат и ефект има само от административната намеса. Това е и причината за нарастването на съотношението МРЗ/СРЗ,  просто средната не нараства с темповете, които пазарът диктува.

 

Източник на данните: Министерство на финансите

Следващата графика показва устойчивото последно място на България по доходи в рамките на Европейския съюз. Стратегията „ниски данъци, ниски заплати“ трябваше да бъде прекратена преди присъединяването ни към Съюза. Отказът от изготвяне на нова, по-активна и продуктивна национална стратегия доведе до отлив на работна ръка и цялостно влошаване на структурата и професионалния облик на страната.

Източник на данните: Макроикономическата база данни Ameco на генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ на ЕК

Страната ни устремно се обезлюдява. Липсата на достойно заплащане на труда прогонва българските граждани в Западна Европа. Изтеклите в чужбина българи раждат децата си там, което лишава нашата държава от бъдеще. Евентуално замразяване на доходите, каквито работодателски предложения вече има (за дерогация на МРЗ в най-уязвимите сектори като туризма, социалните грижи, охраната, шивашкия бранш и медицинските грижи), би било национално предателство.