КТ „Подкрепа“ има следните съображения по параметрите на Бюджета на ДОО за 2015 г.:
Първо: Фондовете на общественото осигуряване са в състемен дефицит от повече от 7 години. Неглижирането на този проблем води до сериозен недостиг на средства, които биха могли да решат:
– Ниското ниво на обезщетение за временна нетрудоспособност;
– Мизерните пенсии за осигурителен стаж и възраст;
– Сериозните дисбаланси вътре в състемата на общественото осигуряване, както и нуждата от ежегодни трансфери от националния бюджет, който в последните години е абсолютно недостатъчен за обслужване на всички обществени сфери.
Второ: при това състояние на Държавното обществено осигуряване за нас е необяснимо поведението на министерство на финансите по отношение на ставките за набиране на средства в отделните фондове:
– Няма никакво разумно обяснение защо ставката на Фонд „Безработица“ беше 3%, когато в България безработицата беше под 5%, а сега, когато тя е към 12% и няма изгледи за скорошно понижение, тя да бъде само 1%. Това обстоятелство, всъщност води и до ниското дневно заплащане на обезщетението за безработица (7,20 лв.);
– Няма никакво обяснение защо продължава да бъде нулева ставката за Фонд „Гарантиране на вземания на работниците при фалит“, след като от 2010 г. насам в България явлението „масови фалити“ е ежедневие. Само за илюстрация от създадените през 2007 г. фирми само 8% са оцелели до 2012 г. През 2011 г. са закрити 38 183 фирми или 12% от общия брой на активите на фирмите са оцелели, а 3,5% от наетите в България са останали без работа. Вярно е, че поради несъответствие в законодателната уредба в ТЗ (гл. 4 Несъстоятелност) и Закона за гарантиране на вземанията на работниците при фалит – големи групи от работниците от фалирали фирми въобще не достигат до парите, предвидени за тях при неизплащане на заплатите от този фонд. Така например, от 10 000 уволнени работници при закриване на „Кремиковци“ АД нито един работник не е ползвал възможността да получи пари от цитирания фонд.
Трето: Ако задълбочено разгледаме политиките по приходите в ДОО ще видим, че:
– Нищо не се променя по отношение на осигурителните вноски както общо за ДОО, така и в частност за Фонд „Пенсии“. Само че не бива да забравяме, че от 2001 г. до 2010 г. осигурителните вноски намаляваха ежегодно, с цел да се оставят средства в работодателите за разкриване на нови работни места и увеличаване на работните заплати. Нищо от тези цели не беше осъществено, но за сметка на това във фонда постъпиха 22 млрд. лв. по-малко, което доведе до остри дефицити във всички фондове на системата. И затова за нас е необяснимо защо не се използват всички възможни икономически лостове за стабилизиране на системата, като оптимизиране на осигурителните вноски, увеличаване на максималния осигурителен доход, съобразно минималната работна заплата (десет минимални работни заплати), което би позволило средствата, постъпващи в ДОО, значително да се повишат.
– Даваме си ясна сметка, че в съкратените срокове за приемане на Бюджет 2015 не е възможно да бъдат планирани сериозни реформи в пенсионната система. Във всеки случай, считаме че може да бъде направена една първа решителна крачка към оптимизиране на пенсионния модел и дългосрочно финансово оздравяване на солидарния стълб на пенсионната система. Стъпки в тази посока се правят във всички модерни държави, предвид факта, че навсякъде в света задължителните капиталови стълбове, от една страна, са в сериозна криза, и от друга – влияят негативно на общото състояние на осигурителните системи, ангажирайки публичен ресурс, който би могъл да се използва значително по-ефективно. Като така считаме, че едно първоначално определяне на нулева ставка за вноската за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсални пенсионни фондове и преносочване на тези средства в универсалния стълб, би положило едно необратимо начало на действителна пенсионна реформа от каквато обществото изпитва сериозна нужда.
Ноторно известен факт е, че политиките по доходите е основополагащ фактор за ликвидиране на дефицитите в обществените фондове. Тъй като такава политика няма в националния бюджет, ясно е, че след като не променяме ставките, дефицитите ще се увеличават.
Четвърто: Политики по разходите.
– Дълбоката демографска криза, както и ежегодно растящият дефицит в обществените фондове налагат, не само непопулярни, но и неприемливи мерки за решаването им. От 01.01.2015 г. започва шоково увеличаване на възрастта и осигурителния стаж за пенсиониране на 3-та категория труд при пенсиониране;
– Предлаганото осъвременяване на пенсиите от 01.07.2015 г., т.е. с шест месеца закъснение от всички други параметри, по златното швейцарско правило, е малка крачка в правилната посока, но то не може да реши основния проблем за нивото на заместващия доход при пенсиониране. Ниво от 30% заместващ доход в държава-членка на ЕС, е повече от цинично, защото за всички останали европейски държави, заместващият доход варира от 75 до 90%. Нещо повече, под реформа в пенсионната система, явно министерство на финансите има само -увеличаване на възраст и стаж и то шоково, но няма и мисъл за механизъм, който също така шоково да увеличи нивото на заместващия доход;
– За съжаление, в разходните политики остава мизерното обезщетение от 7,20 лв. за безработица и ограничението му на ниво 60% от осигурителния доход на лицето преди загуба на работата;
– Тъй като сме в дълбока демографска криза екипът на министерство на финансите реши, че ще се преборим с нея, като намалим обезщетенията при бременност и раждане чрез увеличаване на базовия период от 18 на 24 месеца при изчисление на нивото на това обезщетение;
– Отново се запазва уж временният режим, който натоварва бизнеса при изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност. Принципите на осигуряването постановява, че ние, плащайки осигурителни вноски за различни рискове, очакваме от осигурителния фонд да ги покрие, когато рискът настъпи. Но тук хем солидарно плащаме с работодателите осигурителни вноски за временна неработоспособност, хем работодателят трябва отново да поеме изплащането, когато този риск настъпи;
– Считаме, че запазването на нивата на обезщетение при отглеждане на малки деца след първата година на нивото на минималната работна заплата, не само не насърчава раждаемостта, но има контрарепродуктивно действие.

В заключение, предложените параметри на Бюджета на ДОО няма да решат въпросите с дефицита и демографската криза, но със сигурност ще инспирират социално напрежение.
В случай, че екипът на министерство на финансите приеме изказаните съображения и промени, съобразно тях някои от параметрите, ние бихме подкрепили този бюджет.