Уважаеми г-н Дянков,

Зачитането на мнението на социалните партньори е от особена важност за ефективността на социалния диалог. Ако правителството наистина иска да сподели отговорността за политиката по доходите и реформата в държавната администрация, беше редно през изминалите шест месеца да потърси мнение и съдействие от социалните партньори в тази не лека задача или поне внимателно да прочете становищата им по предложените в края на 2011 г. наредби. Вместо това, и във връзка с делото, заведено от КТ „Подкрепа“ във ВАС за тези наредби беше направено само едно нещо. Правителството се опита да спази субординацията на законовите и подзаконови актове, като пренесе механично текстовете от наредбите в изменението на Закона за държавния служител. По същество това нямаше смисъл и значение за оптимизацията на политиката по доходите и кариерното развитие в държавната администрация, нещо повече – по този начин със Закон се нарушиха разпоредбите на Конвенция 95 на МОТ и Европейската социална харта.
Насрочването за разглеждане на обемния материал: Класификатор и четири броя наредби в рамките на 24 часа след предоставянето им на експертната Комисия по доходите и жизненото равнище, както и 12 часа след това насрочването на НСТС с огромен дневен ред от 8 точки, без да се спазва Правилникът за работата му, означава, че правителството неглижира социалния диалог. То не се интересува от мнението на социалните партньори, нито има намерение да се вслуша в техните предложения, а иска само формално да спази разпоредбите на Кодекса на труда. На фона на такова пренебрежително отношение КТ „Подкрепа“, като национално отговорен социален партньор държи да представи своето мнение по тези въпроси. На нашия синдикат не е безразлична съдбата на хилядите служители в държавната администрация и сме длъжни да Ви предупредим, че това, което ще направите от 01 юли т. г., бързайки безогледно да наложите своята воля е грешка и ще доведе до хаос.

По представените документи имаме следните съображения и принципни забележки :
1. Класификатор на длъжностите в администрацията
Внимателният прочит на този документ показва, че екипът, работил по него явно няма понятие от естеството, отговорностите и компетентностите за много от професиите. Ярък пример за това е длъжността „актюер“. Тази длъжност по ранг би трябвало да бъде най-много трета в йерархията на ръководните длъжности на НОИ и Комисията по финансов надзор, а тя е класифицирана във „втори младши ранг“ и „експертно ниво 1Б“ на равнището на служителите по сигурността на информацията, което е пълен абсурд.
Длъжността „експерт“ означава високо ниво на компетентност, солидни знания и голям опит, но в Класификатора е въведено изискване за образование „бакалавър“ или „професионален бакалавър по…“ със съответно изискване 1 година професионален опит или без такъв, като по този начин тази длъжност е приравнена на длъжността „стажант-одитор“ и „счетоводител“.
Предложено е също преназначаване на служителите, заемащи по трудово правоотношение длъжности „сътрудник по УЕПП“ на длъжност „сътрудник по служебно правоотношение“, това сваля нивото на тази длъжност на дъното на Класификатора. Трябва да се има предвид, че до сега, тъй като се касае за управление на европейски проекти и програми работеха високо квалифицирани специалисти с „магистърска“ степен и голям професионален опит. Премествайки ги в Класификатора по „служебно правоотношение“ техните възнаграждения ще се намалят многократно. Това ще предизвика не само текучество на кадрите но и срив на компетентността и качеството на работата на този възлов служител, координиращ сериозни европейски проекти.
КТ „Подкрепа“ предлага Класификаторът да бъде сериозно преработен от г. т. на:
– изискването за образование на „експертите“;
– изискването за професионален опит на „експертите“;
– да се преразгледат ранговете на някои ръководни длъжности, като „актюер“, „зам. директори в НАП и митница“, „директор на дирекция в централна администрация“, „главен директор на главна дирекция в централна администрация“. Считаме, че тези длъжности не могат да бъдат класифицирани в „младши ранг“.
2. Наредба за прилагане на класификатора
В тази наредба един от най-важните критерии за заемане на длъжността, каквото и да е тя е професионалният опит. Доказването му се измерва чрез:
– трудов стаж;
– служебен стаж;
– осигурителен стаж.
Всичките тези видове стажове са измерени в брой години, през които лицето е натрупало своя професионален опит в определена област, от който зависи качеството и ефективността на неговата работа. За нас обаче е необяснимо защо този професионален опит да не се зачита при формирането на възнаграждението на лицето.
3. Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация
Основните бележки по тази наредба сме дали в нашето становище в края на 2011 г. и в сегашната Наредба, бъркотията в понятията не е изчистена. Трябва обаче да отбележим, че има една положителна стъпка и това е премахването на допълнителното възнаграждение за задържане на специалисти.
Както вече отбелязахме в Закона за административния служител са вкарани текстовете от наредбите и главно от тази наредба, като е заличено възнаграждението за професионален опит и стаж. Останалите допълнителни възнаграждения само са маркирани, без да са отбелязани стойности. Същите допълнителни възнаграждения са фиксирани в чл. 260, 261, 262, 263 и 264 от КТ, като там са посочени техните минимални стойности. Кодексът на труда дава възможност те да бъдат увеличавани с Колективни трудови договори. В Закона за държавния служител обаче няма такива стойности на критериите, а това е делегирано на наредбите, което на практика означава, че те могат да бъдат променяни много често. Освен това в наредбата е фиксирано, че размерът на всички допълнителни възнаграждения не може да бъде по-висок от 80 % от основното възнаграждение, включвайки и ДМС. Има опасност стойността на тези възнаграждения да бъде по-ниска от посочената в Кодекса на труда, независимо от стойностите, записани в настоящата наредба. Накратко казано, стойността се записва в Закон, а не в Наредба. Длъжни сме коректно да Ви информираме, че това може да породи лавина от индивидуални искове към ВАС по повод премахването на допълнителното възнаграждение за професионален опит и стаж от страна на назначените по трудово правоотношение, независимо от промените в чл. 107а на Кодекса на труда.
Вкарването на допълнителното възнаграждение за професионален опит и стаж еднократно в основната заплата нарушава принципа за „равен труд – равна заплата“ на Европейската социална харта. Служители с една и съща длъжност, с едно и също ниво на компетентност, извършващи една и съща работа ще получават различни основни заплати, ако се спази принципът, че няма да им се намаляват брутните възнаграждения, получавани до сега. Ясно е, че ако трябва да се спазват принципите на Европейската социална харта и Конвенция 95 на МОТ безогледно ще бъдат подценявани хората с по-висок професионален опит или надценявани тези с по-малък опит, за да се изравнят възнагражденията. Отново сме длъжни коректно да Ви информираме, че за нарушение на посочените международни документи официално ще поискаме да се задейства наказателна процедура срещу правителството в МОТ и ще се обърнем към офицерите на Европейската социална харта за нарушението й.
Прилагането на наредбата за заплащане създава сериозен проблем при формиране на брутното възнаграждение на:
– Служителите в дирекциите по управление на европейски проекти. Отменянето на ПМС 67 от 2010 г., които регламентират допълнителни възнаграждения на тези служители, равни на основните им заплати. При сегашното им положение би трябвало новите им брутни заплати да не бъдат по-малки от досегашните им, но ако приложим матрицата с основните заплати и регламентираните допълнителни възнаграждения, няма как да достигнем настоящите им брутни възнаграждения, което показва, че те ще бъдат намалени.
– Дори и да бъдат компенсирани по някакъв начин възнагражденията на сега работещите в дирекциите по управление на европейски проекти за новоназначените ще бъде невъзможно да достигнат възнагражденията на колегите си за една и съща длъжност, така че те ще бъдат поставени в неравностойно положение, което е недопустимо.
– С Европа 2020 за България се увеличава размерът на ресурса от Европейския съюз повече от два пъти. Това означава повече работа, по-голяма отговорност и много голямо натоварване, може би и необходимост от допълнителни кадри. Въпросът е как в тази ситуация ще прилагаме кутийките на матрицата.
– Служителите, работещи в държавните контролни органи, които до сега пълнеха бюджета, чрез разкриване на данъчни и фискални нарушения, имаха стимул и получаваха макар и оскъдни поощрения за това. С новата нормативна уредба това е премахнато като възможност. По този повод, резонно е да попитаме как тези доходи ще бъдат компенсирани и няма ли да се намали притокът на средства в бюджета при липса на стимули, което от своя страна може да доведе до корупционни практики.
В Наредбата за заплатите няма никакъв шанс за прилагане на чл. 50 от КТ колективен трудов договор, на което имат право назначените по трудово правоотношение. Длъжни сме да отбележим, че това е изземване на права, за което сме длъжни да сезираме МОТ.
4. Наредба за условията и реда за оценяване на изпълнението на служителите в държавната администрация.
По отношение на принципите, заложени за кариерно развитие на работещите в държавната администрация категорично заявяваме, че не можем да приемем тоталитарния принцип на Тодор Живков за „растеж на място“. В становището от 2011 г. подробно сме развили тази наша теза, така че сега няма да я повтаряме, но държим да отбележим, че субективният подход остава при оценката на кадрите, че процедурата на обжалване е неправомерно субективна и служителят няма никакъв шанс да бъде защитен. Ролята на синдикатите е сведена до мълчаливи наблюдатели, които нямат възможност да изкажат мнение и да защитят своите членове.
По отношение на разписаните компетентности отново считаме, че:
– Нормите на поведение на всички служители звучат като лозунги, а не като критерии за оценка.
– Разписаното „уважение мнението на другите и толерантно поведение“, следва да бъде изискване не само за редовите служители, но и за ръководните кадри.
– Продължаваме да се учудваме на факта, че за висшите държавни служители не се изисква „професионална компетентност“, а по стар тоталитарен обичай – „ако си партиец, ставаш за шеф“.
В заключение, КТ „Подкрепа“ категорично не може да приеме предложените промени в нормативната уредба в държавната администрация.

Д-Р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ
ПРЕЗИДЕНТ НА КТ ПОДКРЕПА