Предложените изменения в Закона за социалното подпомагане, считаме за целесъобразни и отговарящи на конкретните социално-икономически условия. Освен това, те обезпечават по-голяма прозрачност и ефективност на социалните услуги, като същевременно ограничават възможността за разхищение на социалните фондове и неправомерно ползване от бенефициенти.

По конкретните предложения имаме следните съображения:

1. Обръщаме Ви внимание, че промените, наложени от решението на Европейския комитет за социалните права, произтичащи от чл. 13, ал. 1 и чл. Е от Европейската социална харта /ревизирана/ ще изискват допълнителни средства в бюджета на МТСП. Колкото и да е тежка ситуацията в приходната част на Бюджет 2010 г., следва да се преразгледат и оптимизират допълнително някои от разходите на другите министерства, за да бъде изпълнено решението на Европейския комитет за социални права. В противен случай, рискуваме сериозно да пострада имиджът на България.
КТ „Подкрепа“ подкрепя усилията на Правителството за премахване на професия „социално слаб“, но явно трябва да намериме други подходи и механизми за елиминиране нежеланието на някои маргинализирани социални групи да се включат в пазара на труда. Ето защо, ние изразяваме готовност за участие в специализирана работна група за набелязване на конкретни ефективни мерки с цел стимулиране на активност, желание за квалификация и привличане на трайно обезкуражените към пазара на труда. Считаме, че със средствата по специализираните ромски програми, някои оперативни програми и Европейския социален фонд, можем да ускорим социалното включване на тези групи и да върнем желанието им за труд и достоен живот.

2. Заменянето на интеграционни добавки на хора с трайни увреждания с нов вид целева социална помощ, можем да подкрепим само при условие, че при разработване Правилника за приложението на Закона няма да бъдат накърнени техните интереси и размера на нетните им придобивки. За целта е необходимо да се спази стриктно едномесечният срок за неговата разработка и той да бъде съгласуван в НСТС.

3. Аргументите за прекратяване на дейността на Съвета за социално подпомагане, считаме за много общи. Ето защо, настояваме Правителството да даде конкретни доказателства, че няма да бъде нарушен социалният диалог. Липсата на ефективност за работата на този съвет при предишни правителства не може да бъде аргумент, защото и при тях целият социален диалог беше неглижиран.

4. От особена вжност за нас е предложеното усъвършенстване на управлението на социалните услуги в чл. 18а. Към приложените аргументи искаме да предложим още един прецизирането на работодателските функции и делигирането им от кмета към ръководителя на звеното по социалните услуги ще даде възможност за развиване на ефективен сициален диалог на най-ниското базово ниво, което беше невъзможно до сега. Освен това, по този начин редица социални услуги могат да се предоставят на частни доставчици.

В заключение, КТ „Подкрепа“ е съгласна с предложените промени и настоява за тяхното адекватно финансиране.