УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ,

 В мотивите към ЗИДЗБНЗОК за 2022 г. се подчертава необходимостта от спешни антикризисни мерки с оглед преодоляване на негативните последствия от нарастващите цени на горивата и енергоносителите, съответно нарастващия инфлационен натиск. Въпреки очакването за нарастващи приходи в НЗОК, отново не е предвидено увеличение на заплащането на служителите на Касата. Припомняме също, че бяха заявени управленски намерения за мерки, които да преборят сивата икономика и недекларирания труд, които също се очаква да имат позитивен ефект върху финансовото състояние на НЗОК.

Както и в становището на КТ „Подкрепа“ при обсъждането на проекта за Закон за бюджета на НЗОК за 2022 г. подчертаваме, че от 2012 г. досега в НЗОК непрекъснато нараства обема на работа, информационния поток, динамиката, натовареността и задълженията на служителите, изискванията за все по-висока квалификация, стреса, включително благодарение на бързо променящата се нормативна база. Консултациите с граждани и договорни партньори са ежедневни. Увеличава се и отговорността с извършване на плащания за милиони левове. Специалистите са ангажирани също с договаряния, контрол преди заплащане, последващ контрол, жалби, съдебни дела, заверка на рецептурни книжки и много други дейности както в национален, така и в европейски аспект.

Неудовлетворителното заплащане води до засилено текучество, като в някои структури на НЗОК достига до неуправляеми размери. Хроничната липса на служители с медицинско образование вече рефлектира върху качеството на дейността. Мотивирани и лоялни служители не се задържат с пренебрежително отношение към техните знания и усилия.

КТ „Подкрепа“ настоява да преразгледате политиката на замразяване на доходите на заетите в НЗОК. Във връзка с гореизложеното, настояваме в Закона изменение и допълнение на Закона за бюджета на НЗОК  да се заложат средства за увеличение на работните заплати с минимум 20% в перо „разходи за персонал”, както и да се предвидят средства за увеличаване на щатната численост на НЗОК с минимум 200 щатни бройки за обезпечаване на прехвърляне на дейности към НЗОК във връзка с преминаването от 1 юли 2022 г. към Националната здравноосигурителна каса на дейностите по администриране на процесите, свързани с договаряне, отпускане, заплащане, предоставяне и контрол на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания. Тази нова дейност ще натовари служителите допълнително, като очакванията са обемът от дейности да нарастне значително. Необходимо е да се предвидят допълнителни средства в размер на минимум 10 милиона лева общо, а не 4 милиона, както е заложено в Проекта на ЗИДЗБНЗОК.

Освен по отношение на възнагражденията на служителите, следва да се предвиди увеличаване на средствата за издръжка и за капиталови разходи. Това е крайно необходимо имайки предвид увеличаването на разходите, с оглед обезпечаване на средства за дезинфекция и предпазване, консумативи, командировъчни за извършване на проверки, повишените разходи на комуналните услуги и най-вече електроенергия, както и предвид остарелите сграден фонд, оборудване  и технически средства.

 УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ,

Служителите на НЗОК са граждани на Република България и също понасят разпознатите от Вас „негативни последствия от нарастващите цени на горивата и енергоносителите и нарастващия инфлационен натиск“. Какъв пример дава правителството на частния сектор, когато управляващите дават тон за замразяване на трудовите възнаграждения, въпреки изплатените на бизнеса компенсации в размер на милиарди левове?

КТ „Подкрепа“ Ви уведомява, че след направени консултации с членовете на синдиката, последните изразиха готовност за участие в протестни и/или стачни действия за защита на правата и интересите си, в това число и ефективни стачни действия и преустановяване на изпълнение на служебните задължения. Дали това ще се случи, зависи от Вашия отговор на техните справедливи искания.