Във връзка с провеждането на заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения към Народното събрание на 04 ноември 2020 г., на което ще се обсъди проект за бюджет на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Ви представяме позицията на КТ „Подкрепа“:

Приветстваме политиката на продължаващо увеличаване на средствата за държавните железопътни предприятия, което води до по голяма сигурност за тях.

България като страна членка на ЕС е част от една от ключовите инициативи на Европейската комисия – „Механизъм за свързана Европа” в съответствие със стратегия „Европа 2020” и  „Пътната карта за развитие на екологичен транспорт”.

Европейската комисията прие 2021 г. да бъде обявена за Европейска година на железопътния транспорт, за да се подпомогне постигането на целите от Европейския зелен пакт в областта на транспорта. В тази връзка, Ви представяме нашата позиция относно необходимостта за стимулиране на по екологичен транспорт, постигащ по-голяма степен на декарбонизация, която е плод на многобройни срещи и задълбочени анализи.  КТ „Подкрепа“ през 2016 г. след множество срещи и направените консултации с представителите на всички парламентарно представени политически сили, както и с експерти на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Министерство на финансите, изрази  становище относно това, че е необходимо да се планират средства от държавния бюджет под формата на субсидии/компенсации да се стимулира превозът на единични товари (до 6 вагона и маршрут до 80 км.) чрез ЖП транспорт.

От направения подобен анализ и извършено проучване сред железопътните превозвачи, които  извършват тази услуга в България, беше установено, че средната загуба на оператора за превоз на един вагон е 132 лв. Прогнозираната сума, която трябва да бъде осигурена от държавния бюджет за стимулиране на този вид превози е 10 млн. лв.

За съжаление данните, които получаваме за извършването на този вид превози говорят, че през 2020 г. те почти напълно са изчезнали.  През 2016 г. от 14 лицензирани ЖП превозвачи само един извършваше такъв вид превози, като видно от отчетите за извършената от него дейност от 29.5% от извършените превози не са на т.н. крупни товародатели и спедитори, като през първите шест месеца на 2020 г. този показател вече е 18.73%. Реално превоз на единични товари почти не съществува!

  Направено проучване на европейската практика сочи, че възможностите за това са няколко:

  • компенсация от държавата чрез увеличение на средствата за собственика на инфраструктурата;
  • компенсация за намалените приходи от инфраструктурни такси, чрез сегментиране на превозите и компенсиране на намалението през увеличение на друг сегмент;
  • компенсация чрез диференциране на стойността допълнителни услуги, заплащани от превозвача;
  • създаване на подходяща инфраструктура и условия (логистични центрове) за привличане на такъв вид товари в големите железопътни гари;
  • въвеждане на бонуси за друг вид услуги;
  • покриване на загубите от извършената дейност.

 На база на данните от анализа, предлагаме средствата за стимулиране за извършване на тази дейност да са в размер на  10 млн. лв.

М О Т И В И за необходимостта от включване стимулирането на превоза на единични товари в Проекта за Закон за държавния бюджет на Република България 2021

С прилагането на тази мярка ще се постигнат част от целите на Стратегия 2020 на ЕК за интелигентен,  устойчив и приобщаващ растеж за насърчаване на по-ресурсно ефективна и по-екологична икономика. Освен постигане на резултати за декарбонизация на произведените емисии, този тип превози са част от постигането на по-добра мултимодална транспортна система, както и:

– промяната на климата и опазването на околната среда;

– необходимостта от постигане на оптимален баланс между различните видове транспорт, чрез насърчаване на по-щадящите екологията възможности за придвижване и пренос;

– за предоставяне на по-голям избор на потребителите по отношение на начина на транспортиране на единични товари;

– стимулиране на малкия и среден бизнес;

– намаляване на “сивата икономика” в автомобилния транспорт;

– осигуряване на условия за устойчив икономически растеж и разкриване на нови екологични работни места.