Във връзка с провеждането на заседание на Комисията по образованието и науката към Народното събрание на 04 ноември  2020 г., на което ще се обсъди проект за бюджет на Министерството на образованието и науката, Ви представяме позиция на КТ „Подкрепа“:

Приветстваме политиката за увеличаване на средствата за висшите училища, предвидени в Бюджета на МОН за 2021 г. . Същите са увеличени с над 78 млн. лв. в сравнение с 2020 г., от които 50 млн. лв. са предвидени  за увеличаване на заплатите на асистенти и главни асистенти, с което се премахва съществуващият дисбаланс между началните заплати на учителите в средните училища и тези на асистенти и главни асистенти във висшите училища.

Считаме, че ще се създаде напрежение между преподавателския състав във висшите училища, защото ще бъде нарушен балансът в нивата на началните заплати. Приблизителният брой на хабилитираните лица е 55% от общия брой на преподавателите.

На практика ще се получи силно сближаване на асистентските заплати до тези на хабилитираните лица, за които се предвижда отстояние от 100 лв. Така получените начални заплати ще бъдат стимулиращи за започване на работа на асистенти във ВУ, но впоследствие няма да  създават стимули за кариерно израстване.

КТ „Подкрепа“  направи анализ, че за да се запази разликата в нивата на началните заплати между асистентския персонал и този на хабилитираните лица е необходимо да се предвидят  допълнително средства за ВУ в бюджета на МОН в размер на 10 млн. лв.