Поради възпрепятстване на преговорите от страна на работодателските организации, през последните няколко години социалните партньори не провеждат такива. Увеличението на минималните осигурителни доходи се прави само по административен път и като резултат от нарастването на минималната работна заплата.

Вследствие на това 76% от минималните осигурителни доходи са на равнището на минималната работна заплата. Понастоящем МОД нито диференцират различните икономически дейности и квалификационни групи професии, нито спомагат за осветляване на икономиката.

КТ „Подкрепа“ анализира данните за средния осигурителен доход, като провери каква част от икономическите дейности попадат в обхвата МРЗ-МРЗ*1,2 по отношение на СОД към 2016 г. и към 2021 г. Това са средните общи величини, без да се вземат предвид квалификационните групи професии.

  1. 2016 г. – МРЗ е 420 лв.; горната граница за целите на нашия анализ е 504 лв.

Две икономически групи попадат между двете величини по отношение на средния осигурителен доход в тях:

  • икон. дейности код 55, 56, 79 Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации
  • икон. дейност код 80 Дейности по охрана и разследване
  1. 2021 г. – МРЗ е 650 лв.; горната граница за целите на нашия анализ е 780 лв.

Шест икономически групи попадат между двете величини по отношение на средния осигурителен доход в тях:

  • код КИД-2008 1.49 Отглеждане на други животни;
  • код КИД-2008 14 без 14.3 Производство на облекло;
  • код КИД-2008 15 Обработка на кожи, производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм;
  • код КИД-2008 16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене;
  • код КИД-2008 55,56 Хотелиерство; Ресторантьорство;
  • код КИД-2008 80 Дейности по охрана и разследване.

            Фактическото замразяване на МОД, видно от тези данни, води до сближаване на реалния осигурителен доход както между професиите, така и между икономическите дейности. В посока надолу. Невъзможността за провеждане на преговори между социалните партньори, поради бойкот на работодателските организации, води до тежки дефицити в осигурителните фондове, подценяване на българския работник и служител и отлив на млади специалисти към чужбина.

            КТ „Подкрепа“ заявява, че тези разрушителни за българската икономика и общество процеси трябва да бъдат прекратени, като минималните осигурителни доходи за всички икономически дейности и професии се увеличат административно минимум с ръста на минималната работна заплата през последните три години – 27%.