Пенсионната система, като основен стълб на дългосрочната социална защита, е инертна система и изисква внимателен и прецизен подход в опитите за модернизация и адаптация. В този смисъл, от особена важност в подхода към промените, е той да включва:
– Анализ на достатъчно дълъг период на действие от 10 до 20 г.;
– Дългосрочни прогнози за развитието на икономиката, финансите и демографската характеристика на страната;
– Адекватно целеполагане, съобразено с визията на ЕС и стремежа ни към кохезия със социалните стандарти и качеството на живот на европейската общност.
КТ „Подкрепа“ оценява високо целите на концепцията на МТСП, с които се насърчава солидарността в и между поколенията и се гарантира достъп до пенсии, които не допускат генериране на бедност.
КТ „Подкрепа“ възприема изводите за състоянието на пенсионната система и категорично счита, че окаяното й финансово състояние се дължи главно на неколкократното драстично намаление на осигурителните вноски. Ние считаме, че реформата се движи в правилна посока и категорично подкрепяме акцента върху солидарността, като застъпваме тезата, че първият солидарен стълб на пенсионната система следва да бъде водещ във формирането на адекватни пенсии.
Направените изводи и констатации за злоупотреби при достъп до инвалидни пенсии са верни, но също така е вярно, че те се дължат на изключително принизен контрол, както по отношение на медицинската експертиза, така и в последващ контрол за времето на ползването им. Ние считаме, че масовите злоупотреби се дължат преди всичко на ниския заместващ доход от пенсии, който не позволява достоен живот и принуждава част от пенсионерите да злоупотребяват с инвалидните добавки. КТ „Подкрепа“ счита, че посочената като генерална цел „гарантиране на дългосрочна финансова стабилност на пенсионната система“ се вписва в общоевропейските цели. Тя обаче е само условие за изпълнението на друга основна цел, а именно – „достигане на общо ниво на заместващ доход – 75 %“, който гарантира достойно качество на живот при условие, че този доход е получен от осигурителни вноски, а не от трансфери.
КТ „Подкрепа“ счита, че за по-безболезненото възприемане на актуализацията на пенсионната реформа следва да се обсъдят няколко предварителни условия, консултирани с колегите от КНСБ, от гледна точка на защита интересите на осигурените лица. В този смисъл предлагаме:
Първо: Да се преформулира генералната цел на концепцията.
Второ: Да се преустанови дискриминационното отношение по възраст за достъп до втория стълб на пенсионната система.
Трето: Категорично да се преустанови намалението на осигурителните вноски в дългосрочен план.
Четвърто: Да не се променя съотношението в приноса на работника и работодателя в осигурителните вноски.
Пето: Да се фиксира едно към десет съотношението между минималния и максималния осигурителен доход
Шесто: Да се въведат данъчни облекчения, като стимули за допълнително и доброволно осигуряване.
Седмо: Законово уреждане на ранното пенсиониране на категорийните работници до 2014 г.
Осмо: Да се въведе в Кодекса на труда закрила срещу уволнение на работници, на които остават три години до пенсиониране, освен в случаите на дисциплинарно уволнение.
Девето: Рязко да се подобри ефективността на контрола за намаляване на некоректното отношение към осигурителните задължения, както и възможностите за злоупотреби от страна на осигурителите и осигурените.
Десето: Да се конкретизира системата за социално осигуряване в държавната администрация, като всяко министерство отчислява осигурителни вноски от своя бюджет, съобразени с категорията на труд при пенсиониране. По този начин задълженията на държавата като работодател и осигурител няма да се губят в общия трансфер.
Внимателният подход към усъвършенстване на пенсионния модел изисква поетапни и добре обмислени стъпки, така че интересите на осигурените лица в граничните възрасти преди пенсиониране /три години/ да не бъдат засегнати. Трябва да се вземе под внимание, че тези хора са участвали в системата при едни други условия и имат конкретни очаквания за размера на пенсиите, необходим трудов стаж и възраст. Ето защо, считаме че сроковете и стъпките в концепцията са изключително сгъстени и ако се приложат по този начин:
– ще предизвикат финансов натиск върху системата поради законното желание на осигурените да се пенсионират при старите условия;
– ще се създаде социално напрежение и недоволство от неизбежното намаление на размера на пенсиите за тези лица, които следва да се пенсионират през следващите три години;
– принудата за оставане на пазара на труда с цел получаване на пълна пенсия ще създаде сериозен натиск върху фонд „Безработица“, тъй като възрастните хора изключително трудно могат да си намерят работа, особено в условия на криза;
– считаме за контрапродуктивно намерението за приемане на концепцията от НСТС преди обществения дебат по нея.
Социалните партньори са част от гражданското общество и ако те предварително приемат концепцията ще се изкриви намерението за демократичен подход и широк обществен дебат.

КТ „Подкрепа“ счита, че Правителството следва да поеме своята отговорност и да представи пред обществото визията си за актуализиране на пенсионната реформа, а след това да търси съдействие от структурите на гражданското общество.