1. По проекта на Постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост.

Конфедерацията на труда „Подкрепа“ не приема предложения проект.

Проектът е свързан с осъвременяването от 1 юли 2014 г. на всички пенсии по чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване, съгласно който пенсиите се осъвременяват ежегодно от 1 юли с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.

Съгласно официалната статистика на Националния осигурителен институт (НОИ), осигурителният доход през 2013 г. е нараснал с 5.0 %, а съгласно статистиката на Националния статистически институт (НСИ), индекса на потребителските цени през 2013 е 0.9 %. Следователно, при стриктното прилагане на действащото осигурително законодателство, всички пенсии (в т.ч. и социалната пенсия за старост) от 1 юли следва да се увеличат с 2.95 %.

С предложения проект на постановление, обаче, се предлага социалната пенсия за старост да се увеличи от 110 на 113 лв. което е увеличение едва с 2.7 %.

Известна ни е дългогодишната теория и практика на финансовото министерство и на осигурителния институт, които при съставянето и изпълнението на държавния бюджет и на бюджета на държавното обществено осигуряване използват не индекса на потребителските цени, а – хармонизирания индекс на потребителските цени. Конфедерацията на труда „Подкрепа“ винаги е считала това за грубо нарушение на действащото законодателство, което освен това като правило ощетява работещите и пенсионерите. Защото двата индекса се изчисляват по различна методика, като хармонизирания индекс отчита значително по-ниска инфлация от реалната.

В тази връзка, държим да напомним за позицията на КТ „Подкрепа“ от 9 октомври 2012 по проектобюджетното законодателство за 2013 г., обявена на официалната електронна страница на Конфедерацията и внесена в НСТС, в която по повод планираното увеличение на пенсиите от 1 април 2013 г. се заявява следното: „..категорично не приемаме идеята на управляващите да индексират пенсиите по хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за разглеждания период, която е по-ниска от официалната за страната, защото отчита освен потреблението на индивидуалните български домакинства, но и – потреблението на чуждестранните и колективните домакинства на територията на страната. Не приемаме за сериозни мотивите, че този показател се е използвал и при тройната коалиция. Съгласно методологията на НСИ той отразява „чистата ценова промяна“, т.е. индексът отразява единствено изменението в цените през текущия и базисния период. Той не измерва стойността на живота и не е индекс на стойността на живота“. КТ „Подкрепа“ настоява при пенсиите да се използва или официалната инфлация (индекса на потребителските цени), или индексът на цените, измерен чрез малката по състав потребителска кошница, който е най-висок (около 13%), но който много по-точно отчита потреблението на възрастните хора.“

Ето защо, ние за пореден път настояваме при актуализирането от 1 юли т.г. както на социалната пенсия за старост, така и на всички останали пенсии да се прилага стриктно закона и да се използва индекса на потребителските цени, който е 0.9 %, а не – хармонизирания индекс на потребителските цени, който е едва 0.4 %.

Не приемаме за законосъобразни и социално справедливи действията на управляващите, които чрез по-ниска индексация на пенсиите се стремят да компенсират дефицита в бюджета, породен от неефективно раздадените предизборни великденски добавки към пенсиите, средствата за които не бяха предвидени в бюджета за 2014 г.

2. По проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове (две наредби) на правителството.

Конфедерацията на труда „Подкрепа“ не приема предложения проект за промени в наредбите за отпускане и изплащане на обезщетенията и помощите от фондовете на НОИ.

Предлага се да отпадне изискването болните, безработните, майките и други лица да представят в НОИ банков документ, с данни за личната им банкова сметка и да се въведе задължението те самите да декларират банковите си сметки. Мотивите за такава промяна е да се облекчат осигурените лица и да се намали административната тежест за банките.

Не приемаме тази промяна, защото тя действително ще облекчи банките, но ще затрудни голяма част от осигурените да декларират сложни данни за банковите си сметки, които често те не знаят или не разбират. Това е предпоставка и да се увеличат драстично грешките и забавянето на преводите на болничните, обезщетенията за безработица, за раждане и отглеждане на деца и др.

Ето защо, ние предлагаме декларацията не да заменя банковия документ, а да бъде негова алтернатива. Така хората ще могат да избират по-лесното за тях – дали да отидат до банката, за да получат документ или сами да декларират банковата си сметка.

3. По проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда.

Конфедерация на труда „Подкрепа“ поддържа становището си по Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, което е дадено от нашите представители в Комисията по трудово законодателство.

Подкрепяме предложенията за промяна дадени в 1, 2 и 3 на законопроекта. По 2 смятаме, че сега действащата разпоредбата на чл.52 ал1 т.1 и т.2 е неточна, и е необходимо нейното редактиране. Неточно задълженията на работодателите по т.1 и т.2 са отнесени към представителите на работниците и служителите“. „Представители на работниците и служителите“ са избраните от Общото събрание по чл.7 ал.2 и чл.7а от КТ. Не тези „представители на работниците и служителите“ са визирани в чл.52 ал.1, т.1 и т.2 в КТ, защото те не участват в колективните преговори. „Представители на работниците и служителите“, които има предвид чл.52 ал.1 т.1 и т.2 от КТ са представителите на синдикалните организации, които участват в колективните преговори.

Категорично не подкрепяме измененията в 4 предвиждащи отпадне на графиците за отпуски в предприятия с по-малко от 10 работници и служители, заложени в чл.173 КТ.
Определяме предложенията като радикален опит за решаване на определени въпроси на трудовото законодателство. Считаме, че това е стъпка, която на парче се опитва да достигне до определен резултат и не виждаме обща политика и концепция, която да излага едно цялостно и мотивирано виждане за засегнатата проблематика. Не подкрепяме тезата, че от обхвата и изискванията на Кодекса на труда трябва да отпаднат работещите в предприятия с до 10 души и за тях не трябва да важат графиците за платен годишен отпуск. Кодексът на труда регулира трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения между работниците и служителите, каквито несъмнето са и тези, работещи в малките предприятия. Целта на графика за ползване на платен годишен отпуск е той да бъде изготвен така, че да се осигури ползването на платения отпуск на всички работници и служители в календарната година, за която се отнася. Преди утвърждаването му работодателят е длъжен да покани всички работници да заявят своите предпочитания за времето, през което наведнъж или на части желаят да ползват платения си годишен отпуск. Премахването на графиците и изключването на определена категория работници по никакъв начин не отговаря на основните цели на Кодекса на труда, и КТ „Подкрепа“ категорично няма да допусне компромиси по отношение засягането на гаранциите на това основно и конституционно признато право на отпуск на работниците и служителите.

Конфедерацията на труда „Подкрепа“ е против отнемането на вече въведени права на трудещите се под предлог „регулиране на административната тежест“

4. По проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от н.п. Светлин Танчев, Георги Марков и Румен Йончев.

Конфедерацията на труда „Подкрепа“ оценява загрижеността и намерението на народните представители чрез удължаване с една година на възможностите за ранно (на 45 г.) пенсиониране да решат част от проблемите на работилите под земята миньори, които са останали без работа поради трансформациите в собствеността на предприятията от минната и добивната промишленост и едновременно с това да се даде възможност на законодателя през това време да намери по-удачно и социално справедливо решение на този важен проблем. Без да коментираме достойнствата и недостатъците на конкретния законопроект, ние предлагаме не само да се удължи срока на действие и да се преуреди по справедлив начин ал. 3 на 4 от ПЗР на КСО, но същото да се направи и за целия 4 от ПЗР на КСО.

Конфедерацията на труда „Подкрепа“ е длъжна да предупреди управляващите, че ако това не се направи, от началото на следващата година ще възникне силно социално напрежение не само сред подземните работници, но и сред всички работещи в неблагоприятни условия на труд (първа и втора категория), което ще застраши не само социалния, но и гражданския мир в страната, поради следното:

От 1 януари 2015 г. ще отпадне нормативната възможност НОИ да отпуска и изплаща въобще предсрочни пенсии за всички категорийни работници.

Защото, съгласно чл. 168 на КСО, след тази дата право на професионална предсрочна пенсия ще имат само осигурените в частните професионални пенсионни фондове. Следователно, без право на такава пенсия ще останат хилядите работили в условията на първа и втора категория до създаването на частните професионални пенсионни фондове през 2000 г.

От 1 януари 2015 г. ще отпадне нормативната възможност НОИ да определя и изплаща предсрочните пенсии за всички категорийни работници.

Защото, съгласно чл. 169, ал. 2 на КСО, след тази дата размерът на срочната професионална пенсия за ранно пенсиониране ще зависи от натрупаните средства по индивидуалната партида на лицето в тези фондове. Ето защо, лицата, които са се осигурявали там за малък срок (само няколко месеца или няколко години) ще получат жълти стотинки вместо достойна пенсия.

Конфедерацията на труда „Подкрепа“ счита, че при изграждането на пенсионния модел от 2000 г. беше допусната много съществена системна грешка и поради това е необходимо е да се намери по-добро и по-справедливо решение при ранното пенсиониране на работещите в по – тежки условия на труд, които се осигуряват допълнително и във фонд „Пенсии“ на НОИ и в допълнителните задължителни пенсионни фондове.

Считаме, че по-добро и по-справедливо е при ранното пенсиониране НОИ и професионалните пенсионни фондове да плащат пропорционална част от общата пенсия, която да съответства на времето и/или на размера на направените вноски във всеки от тях. Защото не бива да се забравя, че до 2000 г. по – високите вноски се превеждаха изцяло в НОИ, а и сега това се прави частично (в размер на 3 на сто). Би било крайно несправедливо от 1 януари 2015 год. единствено фондовете да плащат ранните пенсии или само НОИ да продължи да плаща.

Конфедерацията на труда „Подкрепа“ изразява своята готовност да участва активно за цялостното решаване на този остър социален проблем.