Във връзка с постъпило предложение за преминаване към Електронна трудова книжка, Конфедерацията на труда „Подкрепа“ намира предложението за пускане в действие на т.нар. „Електронна трудова книжка“ за уместно и навременно, и принципно го подкрепя – още повече, че към настоящия момент двата основни регистъра, свързани с подотчетните за трудовата книжка данни, са електронизирани и действат успешно. Това са регистрите при Националния осигурителен институт (НОИ) за натрупания от подлежащите на осигуряване лица осигурителен стаж и тези при Националната агенция по приходите (НАП) за трудовоправния статус на работниците и служителите. Това означава, че от техническа гледна точка по-сложните проблеми, стоящи пред пускането в действие на Електронна трудова книжка и свързани с повече публични разходи, са решени; стъпвайки върху това, бихме могли без особени затруднения да пристъпим към успешна електронизация на трудовите книжки. Още повече, т.нар. „Комплексно административно обслужване“, предвидено съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗЕУ за пускане в действие от 25.03.2015 г., не може да се осъществи без съответна електронизация и интеграция на различните административни дейности и услуги.

Независимо от горното обаче трябва да се вземе предвид, че информационните технологии не са навлезли в необходимата степен в българския делови живот и голяма част от работниците и служителите (основен адресат на трудовата книжка), а така също – много от по-малките и средни предприятия в страната не разполагат с необходимия капацитет и не боравят с електронни информационни технологии. Независимо от усилията на властите в България за изграждане на действащо Електронно правителство, на този етап трябва да признаем, че все още голяма част от базовите трасета, регистри и функционалности не са осигурени и обменът на данни в електронен вид разкрива някои критични проблеми. Поради това на този етап българското общество, бизнесът и държавната администрация по-скоро не са готови за цялостно преминаване към Електронна трудова книжка.

Във връзка с горните съображения КТ „Подкрепа“ препоръчва усилията да се насочат към приспособяване на съществуващите и действащите към настоящия момент регистри в посока създаването на паралелна възможност за преглеждане на трудовата книжка в електронен вид, но документът да продължи да се води и на хартиен носител по досегашния образец. Това ще предостави необходимата стабилност и приемственост за един толкова важен за работниците и служителите елемент от деловия живот, какъвто е явява натрупаният от тях трудов, а от там – и осигурителен стаж, а заедно с това – ще позволи на администрацията да осъществи необходимата цялостна подготовка за бъдещото окончателно електронизиране на трудовата книжка.