Изпълнителният съвет на Медицинска федерация „ПОДКРЕПА“ счита, че предложените промени в Закона за лечебните заведения(ЗЛЗ), свързани с промяна на статута на Комплексните онкологични центрове (КОЦ), Центровете за психично здраве (ЦПЗ) и Центровете за кожно-венерически заболявания (ЦКВЗ) са изготвени без проучване, разкриващо съображенията за необходимостта от нормативна промяна.
Твърденията,че дейността на горепосочените специализирани лечебни
заведения се припокрива с тази в лечебните заведения за активно лечение, са недостоверни. В КОЦ, КПЗ, както и ЦКВЗ се извършват специфични за нозологията дейности, които не са включени в предмета на дейност на лечебните заведения за активно лечение (МБАЛ).
Не са анализирани и отчетени редица правни противоречия и последствия, които ще възникнат от механичното вливане, произтичащи от:
- Форма на собственост;
- Териториален обхват на обслужване;
- Всички поети ангажименти от страна на КОЦ и Общините по изпълнение на ОП „Регионално развитие“ и др.
Кой ще поеме отговорността за неминуемите санкции, които, вероятно, ще са в размер на милиони левове и които няма да са съизмерими с очакваните икономии, реализирани от административния подход на сливането?
Считаме,че не трябва да се допусне повтаряне или мултиплициране на изключително вредния за онкологичната помощ десет годишен експеримент в гр.Шумен. Със Заповед на министър Д-р Минчо Пейчев- РД09-871 от 14.08.1989г., Онкологичният диспансер бе интегриран в състава на Първостепенна общинска болница Шумен (сега МБАЛ) в Обединен районен болничен комплекс-гр.Шумен. Негативите от това интегриране бяха толкова големи във всички аспекти, че това доведе до възстановяване на диспансера (сегашен КОЦ) като самостоятелно специализирано лечебно заведение с междурегионални функции.
Аналогично е и становището ни по отношение на Центровете за психично здраве. Психиатричните заболявания имат специфика както по отношение на лечението,така и по протичане на самото заболяване.
Поради тази специфика е разписана цялата Глава 5 в Закона за здравето. В ЦПЗ се осъществява единен, комплексен и непрекъснат процес на лечение от мултидисциплинарни екипи – психиатри,психолози,социални работници и трудотерапевти. Освен лечебната медикаментозна терапия, в ЦПЗ се извършват голям брой дейности, свързани с рехабилитация, ресоциализация и предоставяне на социални услуги на пациентите, което подпомага връщането им в общноста. Тези дейности (услуги) не са залегнати в отделенията на многопрофилните болници за активно лечение. Спешният прием на пациентите също си има своята сериозна специфика, различна от този в МБАЛ. Механичното им сливане ще доведе до множество административно-правни и финансови казуси, за които няма предвидени решения в обсъждания Проект за изменение на Закона за лечебните заведения. Мотивите за предполагаеми икономии от съкращаване на административен персонал са несъстоятелни, тъй като в тези структури броят на същия е малък. Приемащото лечебно заведение ще трябва да увеличи своя административен персонал, за да поеме несвойствените, законово регламентирани дейности на ЦПЗ -взаимоотношения с МВР, прокуратура, следствие и съд по отношение прилагане на Закона за здравето при пациенти с рисково поведение. Сливането ще доведе единствено до размиване на отговорността за тези пациенти с непредсказуеми последици за обществото.
Структурата на Центровете за психично здраве, Комплексните онкологични центрове и Центровете за кожно-венерически заболявания е изграждана с десетилетия и времето е показало, че те са устойчиви и функциониращи, както и че не са финансово губещи.
Убедени сме, че вероятните икономии от административни разходи, ще бъдат несъизмерими с тежкия социален ефект, който ще предизвика промяната на статута им и то най-вече върху потърпевшите техни пациенти.
Медицинска федерация „ПОДКРЕПА“ настоява предложените промени в Закона за лечебните заведения, свързани с промяната на статута на КОЦ, ЦПЗ и ЦКВЗ, ДА ОТПАДНАТ.

За ИС на МФ Подкрепа
Маргарита Петрова- Председател