ДО
ДОЦ. Д-Р ВАСИЛ ПАНДОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ПРИ 49-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ОТНОСНО:   Внесени законопроекти за изменение и допълнения на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина:

  • Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 49-354-01-28, внесен от народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители;
  • Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 49-354-01-55, внесен от народния представител Костадин Костадинов и група народни представители;

 

УВАЖАЕМИ ДОЦ. ПАНДОВ,

 

След запознаване с проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 49-354-01-28, както и с проект  на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 49-354-01-55, Медицинска федерация на Конфедерация на труда „ПОДКРЕПА“ представя своето становище по цитираните законопроекти, а именно:

 

  1. По отношение на Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 49-354-01-28, внесен от народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители

 

Медицинска федерация „ПОДКРЕПА“ изразява съгласие с предложените изменения и допълнения и подкрепя вносителите в усилията им да се създадат необходимите нормативни предпоставки за улесняване и гарантиране на достъпа на българските граждани до определени лекарствени продукти, чийто недостиг създава непосредствена опасност за живота и здравето на хората. Изразяваме подкрепа и за целеното чрез коментираната законодателна инициатива повишаване и подобряване на проследимостта на наличните количества лекарствени продукти на територията на Република България, както и за ограничаване на засилващата се в годините негативна тенденция за нарастване на нерегламентирания паралелен износ на дефицитни за българския пазар лекарствени продукти.

 

  1. По отношение на Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 49-354-01-55, внесен от народния представител Костадин Костадинов и група народни представители

 

Медицинска федерация „ПОДКРЕПА“ изразява своята подкрепа за предложените изменения и допълнения на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Неедноктратно сме коментирали потребността от провеждане на целенасочена и последователна държавна политика, насочена към преодоляване на констатираната в много населени места липса на достъп до лекарствени продукти поради недоброто развитие на съществуващата аптечна мрежа в страната. Предложените нормативни промени са ориентирани към преодоляване на тези проблеми и гарантиране на повсеместен и денонощен достъп до лекарствени продукти и фармацевтично обслужване.

Изразяваме частично опасение по отношение на липсата на яснота за начина и източника на финансиране отварянето на аптеки с публични средства, методиката и критериите, при които ще се осигурява това финансиране, както и по отношение на предложението, чрез закона да се осигури възможност за по-широко използване на автомати за предоставяне на лекарствени продукти, извън утвърденото вече правило, това да се случва чрез автомати, разположени в помещенията на аптеките. Разчитаме, че тези въпроси ще бъдат внимателно разгледани и при необходимост нормативните текстове ще бъдат прецизирани.

 

 

С уважение,

РОСИЦА ПАЛЕШНИКОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ
МЕДИЦИНСКА ФЕДЕРАЦИЯ „ПОДКРЕПА“