На 11 март 2011 г., х-л „Рила“, зала „Адакта“ от 9.30 часа ще се проведе семинар на тема „Стартиране на Първи етап на Дистанционно обучение за трудови, осигурителни и граждански права“, като част от реализацията на проекта „Подкрепа за Достоен труд“.
Целта на обучението е заети лица, социални партньори, самонаети лица, активно търсещи работа, учащи в удобно време да научат безплатно повече за своите права, как да ги защитават и да участват като активна част от гражданското общество, да подобрят трудовото си ежедневие и да реализират свои идеи. Бенефициентите на Първия етап на Дистанционното обучение с помощта на квалифицирани лектори ще получат знания за: основни синдикални права; роля и действие на синдикалните организации в обществото за защита на работниците; колективни трудови спорове, митинги и шествия; безопасност и здраве при работа; обществени и граждански компетентности; работно време, режим на труд и почивки.
Дистанционното електронно обучение е част от Националната кампания „Подкрепа за Достоен труд“, която се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Виж информационна брошура в Свали като файл.