От 1 юни 2007 г. е в сила Регламент EО1907/2006 на Европейския Парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химически субстанции – REACH. С Регламента се създава нов европейски орган за управление на химическите субстанции – Европейска Агенция по химикали със седалище в Хелзинки, като едновременно с това се въвеждат нови изисквания, свързани с регистрация на химични вещества в самостоятелен вид, препарати и изделия, предоставяне на информация за свойствата и безопасната употреба на химикалите, предприемане на мерки за намаляване на риска. Една от основните цели на този нов общностен законодателен инструмент е да бъде повишена конкурентноспособността на европейската промишленост чрез подобряване нивото на защита на работниците, на потребителите и превенция на околната среда. Европейската Конфедерация на Профсъюзите разчита на активното участие на всички свои организации-членки и на хилядите свои избрани представители на работниците в Европа за своевременно информиране на предприятията за ангажиментите, които те трябва да изпълнят по Регламента REACH.

Добре запознати с факта, че множество европейски дружества и най-вече малките и средните предприя неглижират и не въвеждат в изпълнение изискванията на Регламента REACH, като по този начин рискуват да претърпят сериозни финансови санкции.

В момента, съгласно разпоредбите на Регламента предприятия и фирми, които произвеждат или внасят някои от 30 000-те цитирани химически вещества и чието количество надхвърля 1 тон, са задължени да извършат регистрация на тези вещества в Европейската Агенция по химикали ECHA, за да докажат, че те могат да бъдат ползвани, без да създават опасност за човешкото здраве и за околната среда. Още повече, че някои производители или вносители на вещества се явяват също и потребители по веригата по смисъла на дефиницията на REACH, в т.ч. те купуват вещества/препарати от П/В и доставчици от ЕС и ги влагат в своето собствено производство. Като потребители по веригата трябва да проверят дали тези вещества са регистрирани от доставчиците и да ги информират предварително за количествата, които възнамеряват да ползват. Чрез Регламента се въвеждат три фази и различни дати за регистрация, в зависимост от тонажа на производството/вноса и природата на химичните вещества.

За да заострят вниманието на работодателите към стриктно изпълнение на задълженията им по Регламента REACH, със свое циркулярно писмо от 11 ноември 2009 г. ЕКП препоръчва на всички свои организации-членки чрез избраните си представители на национално и местно равнище, да ползват информацията, указанията и документите, публикувани на интернет страницата на Европейската Агенция по химикали насоки: BG и на Европейската комисия. Като представители на работниците ние имаме интерес изискванията на този Европейски Регламент да бъдат незабавно и надлежно изпълнени, тъй като те създават гаранции за защита на здравето и безопастността при работа.

С указанията, смисълът на въведените дефиниции, сроковете за регистрация и основните задължения за производителите или за вносителите, в т.ч. от малки и средни предприятия, произтичащи от разпоредбите на Регламент REACH може да се запознаете на сайта на Европейската комисия. Материалите са преведени на 22 езика, включително и на български.