От 1 юни 2007 г. е в сила Регламент EО1907/2006 на Европейския Парламент и на Съвета […]