Представители на Конфедерацията на труда „Подкрепа“ от браншовите организации на строителството, транспорта, металургията, туризма и търговията, енергетиката, машиностроенето, ВиК сектора, хранителната, добивната и леката промишленост участваха днес, 03 февруари 2020 г., в работна среща във връзка със стартирането на проекта на КТ „Подкрепа“.

Вицепрезидентът на Конфедерацията и ръководител на проекта Иоанис Партениотис представи четирите основни направления, през които ще премине реализацията на проекта:

  1. Проучване, изследване и анализ на състоянието на работната среда и социалното сътрудничество и препоръки за тяхното развитие.
  2. Разработване на социален пакет (иновативни инструменти, зелени модели, пътни карти, помагала и ръководства).
  3. Представяне на социалния пакет чрез регионални обучения и кръгли маси.
  4. Въвеждане на социалния пакет в идентифицираните пилотни предприятия.

По време на срещата бяха обсъдени основната цел на проекта, дейности, очаквани резултати, както и цялостната реализация.

Проектът се финансира със 2 332 010.02 лв. от Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ще бъде изпълняван от КТ „Подкрепа“, в партньорство с АИКБ и асоцииран партньор ИА „ГИТ“, през следващите 29 месеца.

Проект „Подкрепа за повишаване адаптивността на заетите лица и предприятията към променящите се икономически условия“, ДБФ № BG05M9OP001-1.051-0007-C01. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.